Jó gyakorlatok

Modellértékű program Jó gyakorlat

 

„Hátrányból előnyt”

 

Budapest IX. Kerületi József Attila 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(1095 Budapest, Mester u.67.)

OM azonosító: 034943

„Valósítsd meg álmaidat!” Projekt keretében

 

ADATLAP

 

INTÉZMÉNY NEVE

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

INTÉZMÉNY CÍME

1095 Budapest Mester u.67.

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ NEVE

dr. Gencsev Plámenné

A MÓDSZERTANI MODELL TÉMAKÖRE

Alulszocializáltság megszüntetésére; gyerekek, tanulók fejlesztésére vonatkozó gyakorlat, alsó tagozat részére.

 

MÓDSZERTANI MODELL

CÍME

 

    „Hátrányból előnyt

 

ADAPTÁCIÓÉRT FELELŐS PEDAGÓGUS/ PEDAGÓGUSOK NEVE

Kármán Erzsébet, dr. Gencsev Plámenné , Radnai Eszter, Kenyó Ágnes, Tajmelné Vidovics Zsuzsa, Somogyvári Péterné, Vona Emőke, Pál Krisztina

 

 

 

MÓDSZERTANI MODELL ISMERTETÉSE

Tíz évvel ezelőtt elkezdtük kialakítani a programot, amit most szeretnénk átadni más intézményeknek.

A program elemei nem ismeretlenek a pedagógus előtt, de rendszerszerűsége, egyszerű és világos megközelítése és nyelvezete, diák, illetve tanárbaráttá teszi.

Mindezeken felül pedig egyaránt szervesen beépíthető úgy a tehetséges, mint a nehéz sorsú, periférián lévő tanítványaink fejlesztésébe is.

TARTALMI LEÍRÁS

A modell az alulszocializált, hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek tanulási eredményességének növelését tűzi ki célul, felismerve, hogy az iskolai teljesítmények és az egyéni tanulói sikerek nagymértékben függenek attól, hogy a hátrányokat milyen mértékben képes enyhíteni az intézmény. A fejlesztési, felzárkóztatási program komplex, anyanyelvi nevelésre és mozgásfejlesztésre épül, koncepcionálisan összekapcsolva a kettőt. A 4 modulból álló modell külön-külön is adaptálható, bár sikerességének egyik záloga éppen a komplex megközelítés.  A szókincs fejlesztése és a mesén keresztüli szövegalkotás a mozgásfejlesztéssel egybekapcsolva növeli a tanulói motivációt, és a pedagógus számára is megelőlegezi a sikert. A modell a szó és a mozgás erejére támaszkodva beszédfejlesztést céloz a szavak, a beszéd és a mesék világán keresztül, továbbá a néptánc és gyermektorna segítségével a koordinációt, ritmusérzék fejlődését, a közösségformálást és érzelmi nevelést támogatja. Az intézmény által kidolgozott Varázslatos Szó-Beszéd program módszertanában korszerű, utat nyithat a hiányosságok pótlására, a problémák megoldására. A program az 1-4 évfolyamokon valósul meg.

Négy oldalról közelíti meg a fejlesztendő területeket.

Programunk a fejlesztő pedagógusok és logopédus által végzett felmérések alapján a tanulók egyéni képességeire épít. A programot 1-4 évfolyamig vezettük be.

 Négy oldalról közelíti meg a fejlesztendő területeket.

- Gósy Mária és Imre Angéla által kidolgozott beszédkoncepciós fejlesztő modulok.

- Mozgás a tanulás kapuja fejlesztő gyerektorna.

- Néptánc a nyelvi fejlesztés jegyében.

- Mesék mese csoport.

Gósy Mária és Imre Angéla által kidolgozott beszédkoncepciós fejlesztő modulok.

Öt kidolgozott beszédkoncepciós fejlesztő modul nem gyerekek életkorához, hanem az elmaradáshoz igazodik.

A modulok tartalmazzák:

  • az aktív és passzív szókincs fejlesztése, bővítése
  • a lexikális aktiválás (azaz adott beszédhelyzetben milyen szavakat, szókapcsolatokat, nyelvi egységeket hívunk elő),
  • a szociális működések fejlődése,
  • spontán beszéd fejlesztése,
  • az írott nyelv tanulásának előkészítése.

Ez az alapozás az első és második osztályos tanulóknál, minden nap 15-20 perc, a harmadik negyedik évfolyamon 15- 30 perces elfoglaltságot jelent. A programelemeket beépítettük a magyar órák menetébe, illetve a délutáni szabadidős foglalkozások közé. A délutáni foglalkozásokon kisebb csoportokban dolgoznunk, figyelembe véve a beszéd probléma súlyosságát.

Mozgás a tanulás kapuja fejlesztő gyerektorna: Komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer fejlesztő terápia, mely során gyermeknél újra indítják az emberi fejlődéstani mozgássorozatot.  Ez a mozgásfejlesztési gyakorlat sor hat az emberi agyban a beszéd működésért olvasásírás területekre is. Javul a gyerek mozgás koordinációja bátrabb ügyesebb és könnyebb lesz a fejlesztése. Az alapozó torna 1 évfolyamon mindennap reggeli órákban zajlik, második évfolyamtól heti két alkalommal.

Néptánc a nyelvi fejlesztés jegyében: Zenének és a táncnak óriási, értelmi érzelmi közösségformáló hatása van a gyerekek testi fejlődését is elősegíti.  A párhuzamosan futó cselekvés sorozatok a figyelem megosztását követelik meg a gyerektől. A koordinált ritmikus mozgás egyensúlyérzék fejlesztő is. A néptánc ritmusa támogatja beszédfejlődést olvasás írás tanulás folyamatát.  Néptánc órák az órarendi keretbe illeszkedően heti egy alkalommal valósulnak meg 1-4 évfolyamon.

 

Mesék mese csoport: Mese nemcsak szórakozást nyújt a gyerekeknek, hanem fejleszti, önismeretét elősegíti személyiségének fejlődését. Mese lehetőséget, biztosit a gyerekeknek, hogy felfedezzék identitásukat, hogy megtalálják helyüket az életben.  A program során meséket fejezünk be vagy találunk ki és játszunk el.

A mese fontos eszköze a szókincsfejlesztésnek, hiszen a mesék gazdagsága cselekménye jól igazítható a gyerek életkorához. Mese csoportos foglalkozások délután szabadidőben heti két alkalommal történik. Ennek a programnak köszönhetően javult az iskola tanulmányi eredménye, sokkal több versenyen érünk el jó eredményeket. Folyamatosan javulnak a kompetencia eredményeik is.

A tantárgyainkba is elkezdtük beépíteni a modulokat, magunk is meglepődtünk azon, hogy a gyerekek milyen könnyedén megértik, szeretik ezeket a programokat és ezek a későbbiekben mennyire jelen van az életükben.

A program előnyei

A program fellazítja a hagyományos tanórai kereteket. A modulok rendszeres bevezetése után érezhető volt, hogy a tanulók könnyebben fejleszthetők fejlődik önértékelésük, motiváltságuk. Projekt célja hogy az iskola a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelésében, oktatásában egyre hatékonyabb legyen, megfelelően és hatékonyan támogassa a tanulók iskolai sikerességét. Cél továbbá a pedagógusok oktatási módszertanának bővítése, és megújítása hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerésén keresztül. Célként jelenik meg az iskola és a család közti kommunikáció hatékonyságának növelése, a szülők bevonásával közös programok megvalósításával

A program várható eredményei:

-       közös nyelvet és kultúrát teremt az iskolai jövőkép és küldetés megvalósításához,

-       meglévő tananyagba, integrálható,

-       növeli a tanulók és tanárok sikerélményét,

-       javítja a tanulmányi, kompetencia mérés eredményét

-       csökkenti a magatartási problémákat,

-       elkötelezetté teszi a szülőket és pedagógusokat.

-        

A program a meglévő iskola kultúráját tovább javította, összetartozást erősíti, a gyerekekből kihozza a legjobbat.

Humán erőforrás

A jó gyakorlat megvalósítása nyitott, rugalmasan gondolkodó, innovatív tanárokat feltételez.

Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:
Fénymásolási lehetőség
Kooperatív tanulásszervezéshez szükséges eszközök, anyagok
IKT eszközök: aktív tábla (ennek hiányában projektor, számítógép)
Gósy Mária és Imre Angéla által kidolgozott beszédkoncepciós fejlesztő modulok.

ADAPTÁCIÓS FOLYAMAT

A modell adaptációs folyamatterve végigköveti a modelladaptáció lépéseit a tervezéstől egészen az intézményesítés és a fenntarthatóság, a beválás követés szakaszáig. Hangsúlyozza a mentorálás szerepét az adaptáció folyamatában, és követő támogatást is tervez. A munkaformák változatosak: prezentáció, megbeszélés, kooperatív csoportmunka, team. munka, tréning. Visszacsatolás, reflexiók, korrekciós pótlások, azok beforgatása a fejlesztésbe is részei a programnak, azaz teljes PDCA ciklusban történik az adaptáció.

 

Szakaszok

Feladat

Téma/Tartalom

Módszerek/Eszközök

Orientációs szakasz

Egyeztetés, időpontok feltételek.

Adatok rögzítések kontaktszemély, kijelölése. Hospitálási időpont, feltételek és tartalom egyeztetése az átvevő intézmény képviselőjével.

Megbeszélés e- mail, levél, workshop

 

Információs szakasz

Helyszín kialakítás technikai feltételek

Intézmény bemutatása

Program bemutatása

Órák megbeszélése

Prezentáció.

Prezentáció

A hospitáláson résztvevők elégedettség-mérése

Döntést előkészítő

szakasz

 

Látogatás az intézményben mentorállás megbeszélése.

A program előkészítése átadásra.

Elégedettségi mérés kiértékelése a felmerülő kérdésekre probléma megoldás.

Megbeszélés

Csoportos

Team munka megbeszélés

 

 

Megvalósító

fejlesztő

szakasz

 

 

 

 

 

Intézmény pedagógiai programjának megismerése Kérdőívek

Mentorálás

 

Workshop

 

A mentoráló intézmény konzultációk alkalmával segíti beépíteni a programot az intézmény pedagógia programjába

Az adaptáló intézménynek nyújtott szolgáltatás elégedettségének vizsgálat Reális helyzetkép a szolgáltatásról, az esetleges gyenge pontok azonosítása („problem spotting”)

Megbeszélés

 

 

 

 

 

Megbeszélés kérdőívek

Program follow up-ja

 

Workshop

 A tovább fejlesztés lehetőségeinek feltárása Fenntarthatóság tervezése

A modell bekerüljön a jó gyakorlatok közé. új pályázási lehetőségek felkutatása. Az érintett intézmények a saját környezetükben tovább népszerűsítsék a programot

Közös kulturális vagy sport programok szervezése intézmények között ahol az iskola tanulói és pedagógusai találkozhatnak..

Megbeszélés kérdőívek interjúk

 

 

 

Kapcsolattartó személy:

Radnai Ágnes Eszter

Igazgató helyettes

Tel.: 061 215-1235

Email: jozsefattila.iskola@jaisk.sulinet.hu