Beiskolázás 1. osztály

BUDAPEST IX. KERÜLETI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 

Cím: 1095 Budapest, Mester u 67.

OM azonosító:03493

Telefon: (1) 215-1235

E-mail: jamisuli67@gmail.com

Honlap: //jamisuli.hu/

Intézményvezető: dr. Gencsev Plámenné

 

Iskolánk a IX. kerületben, a Haller parkkal szemben található. Az intézmény összetett iskola, a nyolcosztályos általános iskolai oktatás mellett művészeti képzést biztosítunk tanulóink számára (színjáték, festészet, kézműves). A kerület további három intézményében is jelen vagyunk a művészeti oktatással.

 

Alsó tagozatunk főbb jellemzői:

-          iskolaotthonos tanulásszervezés,

-          a kötelező tantárgyak közé épülnek be a művészeti foglalkozások, a szabadidős tevékenységek, fejlesztő órák – a tantárgyakat tantárgycsoportonként két-két tanító tanítja

-           hangsúlyt helyezünk a mozgásos tapasztalásra, a tanulási folyamatba épített játéktevékenységre

-          Delacato-féle mozgásfejlesztésre épülő alapozó torna.

Fontosnak tartjuk az önellenőrzés és önértékelés igényének kialakítását, a kooperatív tanulásszervezést, reformpedagógiai módszerek (pl.: Waldorf-pedagógia) egyes elemeinek alkalmazását.

 

Felső tagozatunkon:

-          epochális tanítás

-          egyéni bánásmód

-          évfolyamonként egy osztályt indítunk

-          7 szokás életvezetési program

-          kooperatív oktatás, projektek, differenciálás

-          okostanterem

-          a tantervi követelményeknek megfelelően idegen nyelvi oktatás negyedik osztálytól angol nyelvből.

Szabadidős tevékenység, táborok

 • Nyári táborok: Kincsesbánya
 • Kerékpáros táborok
 • A tanév során sok színház- és múzeumlátogatás, interaktív foglalkozások

Leendő első osztályunkban kézműves képzést, angol szakkört indítunk a 2024/25-ös tanévben.
FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:

 • 2024. április 18. (csütörtök) 8-19 óra között
 • 2024. április 19. (péntek) 8-19 óra között

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: //kir.hu/korzet

A felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén (//e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapján (www.jamisuli.hu) találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (gyermek nevére kiállított, személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok) eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében kijelölt intézménybe kell beíratni.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A kötelező felvételt biztosító intézmények lakóhely szerinti jegyzékei a //gov.hu/delpest és az intézményi honlapokon találhatóak.

Budapest, 2024. március 1.

Tóth János

tankerületi igazgató


A beiratkozási felhívás itt is letölthető PDF formátumban:

beiskolazasi-felhivas-2024.pdf

bai-szuloi-tajekoztato.pdf


2024/25. tanév beiratkozási tájékoztató (BÁI menü)

Kedves Szülők!

 

A 2024/25. tanév első évfolyamára beiratkozási kérelem 2024.03.27-től 2024.04.19. 12:00 óráig küldhető be a KRÉTA e-Ügyintézésen keresztül (BÁI menü  //e-kreta.hu/kezdolap).

 

Tájékoztatásul közöljük ezzel kapcsolatban az alábbi fontos tudnivalókat

 • A beküldött kérelem ellenőrzése hivatalosan 2024.04.18., csütörtök (8:00-19:00) és 2024.04.19., péntek (8:00-19:00) zajlik, a törvényes képviselő(k) személyes jelenlétében.
 •  Törvényes gondviselő megjelenése kötelező! Ellenőrzés során kötelezően be kell mutatni:
  • gyermek nevére kiállított személyazonosságot és a lakóhelyet igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája),
  • szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványát.
 • A beiratkozási kérelmet Ügyfélkapuval kell hitelesíteni (digitális aláírás).
 • Digitális aláírás nélkül is beküldhető kérelem, azonban az ilyen típusú kérelmet ki kell nyomtatni, melyet a tanköteles gyermek törvényes képviselőivel és két tanúval is alá kell íratni. Ez a folyamat hosszabb időt vesz igénybe, így kérjük, aki teheti, hitelesítse kérelmét beküldéskor!

Beiratkozási kérelem beküldése

 • Kötelezően kitöltendő adatok:
  • Csillaggal jelölt mezők (személyes, lakóhely, óvodai adatok)
  • Osztálytípus, tagozat választás
  • Közös felügyelet esetén mindkét törvényes gondviselő megadása kötelező
  • Egyedüli nevelés esetén csatolni kell bírósági határozatot a felügyeleti jogról
 • Belépés után a kérelemben első lépésként ki kell választani, hogy körzetes vagy nem körzetes kérelem kerül kitöltésre.
 • Bejelentkezni két opcióval lehet:
  • ügyfélkapus felhasználónévvel, ha rendelkezik ilyennel a gondviselő vagy
  • ideiglenes regisztrációt követően.
 • Adatkezelési tájékoztató elolvasása, nyilatkozattétel.
 • Belépési link: //e-kreta.hu/kezdolap (BÁI menü)
 • Kérelem beküldése
  • digitális aláírással vagy
  • nyomtatást követően, kézzel történő aláírással.
 • Beküldött kérelem státuszát ezután nyomon lehet követni a felületen, a Folyamatban lévő ügyek menüsoron.

Egyéb, itt nem részletezett információt a Kréta Tudásbázisán találhatnak, elérhetősége: //ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913

 

Felmerülő kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken kereshetnek bennünket bizalommal.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BEISKOLÁZÁSRÓL

2024/2025. tanévre

Kedves Iskolát Kereső Szülők, Családok!

A 2024/2025 tanévben egy osztályt indítunk dráma és kézműves profillal maximum 25 fővel. A bevezető szakaszban fokozottan figyelünk az óvodából érkező kisgyermekek megismerésére, természetes érdeklődésük megőrzésére, a tanulók közötti fejlődési különbségek kezelésére.

Gazdag módszertani eszköztárral dolgozunk. A tapasztalás, a játékosság fontos szerepet játszanak a tanórákon. Az egyéni és csoportos fejlesztésben fontos szerepet kapnak a művészeti tevékenységek. Az intézmény rendelkezik három fejlesztő pedagógussal és iskola pszichológussal.

Az új NAT bevezetése után 2020. 09-01-től felmenő rendszerben az első három évfolyamon csak szakkör jellegű angol foglalkozások lesznek. A negyedik évfolyamon heti két órában kezdődik az angol, mint idegen nyelv oktatása felső tagozaton heti 3 óra.

Szeretnénk, ha intézményünkben minden gyerek oldott légkörben, saját képességeihez mérten, kihívásokkal szembenézve fejlődne, sikerélményekkel gazdagodna.

Innen letölthetik a szándéknyilatkozatot, melyet e-mailen (jamisuli67@gmail.com) vagy a portán leadva juttathatnak el hozzánk.

szandeknyilatkozat-2024-25.doc


Folyamatosan frissítjük a honlapot! Keresse itt a tudnivalókat a beiskolázáshoz!

Köszönettel: Iskolavezetés


Letölthető dokumentumok:

bevett-egyhazak.pdf

adatkezelesi-tajekoztato.pdf