Hogyan tanítunk Mi!

Milyen módszerekkel és munkaformákkal tanítunk


Iskolánkban sokat gondolkodtunk azon, hogy miként tudnánk még hatékonyabbá tenni a nevelési-tanulási folyamatot, hogy iskolánk minden tanulója képességei és érdeklődése szerint, saját tempójában, egyéni haladási ütemében sajátítja el az alapkészségeket. Kerestük azokat az elveket és módszereket, amelyek a segítségünkre lehetnek. Áttanulmányoztuk az alternatív iskolák elveit és programjait. Évek alatt azt tapasztaltuk, hogy jelentős gondot jelent a napi tantárgyi információ tömeg, a sok tantárgyra való felkészülés és megfelelés tanulóink körében. Sok esetben nincs lehetőség az adott tárgyban az elmélyülésre, az egyéni problémák, vagy felvetések megvitatására, a tananyag összefüggéseinek megértésére sem. Tanulóink a tanulást külső kényszerként élik meg és az ismeretszerzési folyamat egyre felszínesebbé válik, a kudarcélmény komolyabb sérülést jelent az érzelmi intelligencia számára

Mindezek enyhítésére a tantárgytömbös tanulási módszert vezettük be, természetesen a tantervi követelmények és a törvényes keretek betartásával, azért hogy megpróbáljuk feloldani a tantárgyi szétdaraboltságból fakadó hátrányokat. Az egyes tantárgyakat tantárgytömbökben-epochákban tanulják a tanulóink.

Egy tanév a jogszabály szerint 36 hétből áll. Ebben az időszakban négyhetes egységekre bontják a tanévet.

Miért jó ez a gyereknek? – Feleannyi tantárgya van egy négyhetes ciklusban, mint egyébként. A tanár pedig feleannyi csoporttal találkozik, mint egyébként, így a terhelés mindkét oldalon feleakkora, illetve a monotonitás is kisebb. Egy szaktárgy esetében az órák száma felugrik heti négyre, így van idő kísérletezni. Pont arra van lehetőség, amire ezeknek a gyerekeknek szükségük van: gyakorlásra és tapasztalatszerzésre.

 

Kooperatív technikák: a tananyagtartalmakat a gyerekek együttműködve dolgozzák fel, így lehetőség van segítségnyújtásra, önálló feladat- és felelősségvállalásra és ezeken keresztül az együttműködési készségek fejlesztésére is. A kooperatív feladatokat úgy tervezzük, hogy a mindennapokban felmerülő problémákra keresnek válaszokat. a közös tevékenységük mind az ismeretszerzés, mind az együttműködésük fejlesztése terén eredményes legyen. A folyamat során a gyerekek kooperatív munkával, konstruktív vitával, közös álláspontot alakítanak ki. A közös munka fejleszti az együttműködési képességet és a kritikai gondolkodást.

Projekt módszer: a módszer használatával a felfedezés együtt jár az alkotással. Eredménye minden esetben valamilyen produktum, ami lehet valamilyen kézzel fogható tárgy vagy mások előtt bemutatható, kiállítás vagy bemutató. A közös munka fejleszti az együttműködési képességet és a kritikai gondolkodást.

 

Iskolán kívüli programok: (erdei iskola, kirándulás, intézménylátogatás, koncert, múzeum stb.) A gyerekek valós környezetben ismerkednek a természet értékeivel, jellemzőivel. Olyan látogatások, programok ezek, amelyek nem csak megerősítik a tanulást, de új perspektívákból mutatnak meg egy-egy kérdést, valamint további hozzáadott értéket jelent, hogy a foglalkozásokat a nem pedagógusok, hanem az adott folyamatban, témában jártas előadók vezetik.

Alsó tagozat (1-4. osztály)

Alsó tagozatos osztályaink évtizedes hagyományokra alapozva “iskolaotthonos” formában működnek. A tanítási órák és a szabadidős tevékenységek a gyermekek szükségleteihez igazodva váltakoznak a nap folyamán. 8 és 15 óra között szervezzük foglalkozásainkat.

Egy-egy osztályhoz két tanító tartozik, akik egymás között osztják fel a tanítási órákat, közösen szervezik az osztály tevékenységeit.

Az angol nyelvet szakos kollégák tanítják, bontott csoportban. A második évfolyamon heti egy, a harmadikon heti 2, a negyedik évfolyamon heti 3 órában. 2020. 09. 01-től az első évfolyamon nincs angol oktatás. Az új NAT bevezetése után 2020. 09-01-től felmenő rendszerben az első három évfolyamon csak szakkör jellegű angol foglalkozások lesznek. A negyedik évfolyamon heti két órában kezdődik az angol, mint idegen nyelv oktatása.

A bevezető szakaszban fokozottan figyelünk az óvodából érkező kisgyermekek megismerésére, természetes érdeklődésük megőrzésére, a tanulók közötti fejlődési különbségek kezelésére. Gazdag módszertani eszköztárral dolgozunk. A tapasztalás, a játékosság fontos szerepet játszanak a tanórákon.

Felső tagozat (5-8. osztály)

A felső tagozaton folytatjuk az alsó tagozaton megkezdett folyamatokat a személyiségfejlesztésben, a hagyományok ápolásában, a szokások megtartásában. Különös hangsúlyt fektetünk a közösségek építésére, egymás elfogadására. Ennek érdekében célzottan szervezünk meg művészeti iskolafoglalkozásokat. Támogatjuk kamaszkor nehézségeivel küzdő tanulóinkat az egészséges mentálhigiéné kialakításában:az önismeret erősítésével, és a tudatos médiahasználat bemutatásával.

Szeretnénk, ha intézményünkben minden gyerek oldott légkörben, saját képességeihez mérten, kihívásokkal szembenézve fejlődne, sikerélményekkel gazdagodna.