TÁMOP- 3.3.8-12/1 A ben

Pályázat bejelentése a tantestület részére.

Iskolánk 2013 májusában értesítőt kapott, hogy a TAMOP 3.3.8-12/1 Valósíts meg álmaidat” keretében 24.800.000,- Ft összegben megnyertük a kiírt pályázatot.

A projektmenedzsment 2013.05. 24-én ismertette a tanári karral a projektet.

A pálázat megvalósitására megalakultak az intézmény pedagogusiból a munka csoportok.A projekt hosszú távú célja:

 • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük a roma gyerekek hatékonyabb nevelése – oktatása
 • A tanulók iskolai sikerességének a támogatása
 • A tanulók lemorzsolódásának a csökkentése
 • A tanulók előmenetelének az eredményessége
 • A diákok motivációinak az erősödése
 • Önismeret – önbecsülés – önérvényesítési kompetenciák fejlődése
 • A szociális, a kreatív képességek erősödése
 • Az átmenetek kezelésének a támogatása: óvoda – iskola, továbbtanulás a középfokú intézményekben – pályaorientációs programok szervezése
 • Sikerek az életpálya úton
 • Az iskolai légkör javítása / egységes normarendszer /
 • Pedagógusok nevelési – oktatási módszertárának a bővítése és megújítása a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerésén keresztül, ezzel is segítve a pedagógusok szakmai sikerélményét
 • Az iskola és a család közötti hatékonyabb kommunikáció megteremtése közös programok szervezésével
 • A kapcsolati háló erősítése – partneri együttműködés

Projekttevékenységeink a megvalósítás folyamatában:

 • A tanulók egyéni fejlesztése – egyéni fejlesztési terv elkészítése (C1.1-10): 2 fő pedagógus
 • Egyéni fejlesztési terv módszerek kidolgozása (C1.1-11): a feladatot 2 pedagógus végzi 10 órában
 • Differenciáló pedagógiai módszerek (C1.1-2) tevékenység: 2 fő pedagógus 20 hónap/ havonta 1 órában
 • Pályaorientációs programok (C1.1-14): a 4 karriernap x4 óra 1 fő pedagógus
 • Közösségi rendezvény szülőkkel (C1.17): 4 szülői program /4x4óra  
 • Az intézményen kívüli partneri kapcsolat erősítése (C1.1-6): 4 rendezvény szervezésének koordinálására, kapcsolattartásra 1fő (kulturális, sport és egészségnapi rendezvények)
 • Modellértékű program továbbfejlesztéséhez a dokumentáció elkészítése (C1.1-5): jó gyakorlatok adatbázisban való megjelenéshez dokumentáció elkészítése 2fő pedagógus  látja el 10 órában: Hátrányból előnyt
 • Pedagógiai dokumentumok átírása (C1.1.-1) tevékenység: 1fő pedagógus 20 órában
 • Honlap fejlesztés (C1.1-9) 1fő koordinátor pedagógus havonta 2 db cikk elkészítése és publikálása 24 hónapon keresztül
 • Együttműködés roma önkormányzattal (C1.1-8) 1fő koordinátor pedagógus rendszeres kapcsolattartás-programszervezés
 • Átmenetek kezelését támogató programok (C1.1-3) 1fő pedagógus havonta 2 x 2 órában          

Projekt továbbképzések:

 • 7 szokás eredményes pedagógus
 • Korszerű tanulásszervezési eljárások
 • 7 szokás szakértő 4 fő pedagógus
 • 7 szokás megismertetése a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőkkel 25 fő
 • IPR 12 fő pedagógus

2013.07.20.

A bennem rejlő vezető program nemzetközi tapasztalatai.

A bennem rejlő vezető vagy más néven a 7 szokás program olyan örökérvényű vezetői alapelveket integrál a már meglévő iskolai kultúrába és tananyagba, melyeknek segítségével az 1-12. osztályos fiatalok megismerhetik és elsajátíthatják azokat a jellembeli és életvezetési kompetenciákat, melyek – a magas szintű tanulmányi előmenetelt elősegítve és kiegészítve– maximalizálják személyes tehetségük kibontakoztatását, és biztosítják eredményességüket az egyelőre nem ismert világban is .

A pályázat intézményünk számára komplex fejlesztési folyamatot kínált, amelynek középpontjában, egy olyan – mind a nemzetközi, mind a hazai résztvevők elismerését kiváltó – szemléletmód- és attitűdformáló program áll, amely hatékony módon képes fejleszteni mind az intraperszonális, mind az interperszonális intelligenciát ez eredményes iskolai kultúra kialakítását biztosítja a pedagógusok és a diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével.

2013. 08. 23- 24. 

A programról röviden

A magyar oktatási intézmények négy évvel ezelőtt kezdték bevezetni ezt a  folyamatot, és az azóta szerzett tapasztalatok azt mutatják: ez olyan alapelveket és eszközrendszert nyújt, amelyek a személyiség etikus formálása által képesek hiteles és hatékony választ adni a mai kor egyéneinek és közösségeinek égető problémáira, és ez által a magyar iskolai nevelési gyakorlat egyik legfájóbb hiátusát képesek kezelni. 

A program alapja Stephen Covey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása c. könyve, amely az önmagával és másokkal harmonikusan működő személyiség hét területét tárja fel. Az első szakaszban (1-3. szokás) az intraperszonális intelligenciát fejleszti a döntés és felelősségvállalás (1.), a jövőképalkotás és tervezés (2.), az értékalapú idő-, figyelem- és energiagazdálkodás (3.) alapelveinek bemutatásával. A második szakasz fókuszában a társas intelligencia erősítése áll: a következetesen kölcsönös előnyökre törekvés az élet mindennapi helyzeteiben és rendszereiben (4.), az empatikus és erőszakmentes kommunikáció (5.) és a kreatív csoportos problémamegoldás (6.) alapelveinek és eszközeinek ismertetésével. A modellt a személyes megújulás módszeres és következetes gyakorlata (7.) teszi teljessé.

A 7 szokás olyan –– mentálhigiénés rendszert kínál, melynek egyszerű felépítése, nyelve, fogalmai könnyen alkalmazhatóvá teszik bármely korosztály számára, rendszerűsége pedig lehetőséget ad arra, hogy komplex és széles körű fejlesztési programok alapjául szolgáljon.

2013.09.10.

Feladatok kijelőlése

A megalakult munka csoportoknak a  projekt menedzser és a szakmai vezető szétosztotta a feladatokat az elkövetkező 24 hónapra. A négy munka csoport megkezdte a munkját.

2013.09.11.

A képzési folyamat felépítése

A folyamat első lépésében a pedagógusok a saját maguk számára fedezik fel a 7 szokást, és elkezdik azokat a saját személyes és szakmai életükben alkalmazni (30 akkreditált óra). A második, módszertani képzési szakasz (30 akkreditált óra) folyamán megfogalmazzák az oktatási-nevelési jövőképüket mind intézményi, mind személyes szinten; megtanulják, hogyan tudják a 7 szokás alapelveit, működését és eredményeit bemutatni diákjaiknak a saját tantárgyuk anyagához kapcsolódóan, majd a gazdag magyar és nemzetközi pedagógiai gyakorlatból ötleteket kapnak és választanak saját oktatási-nevelési módszertanuk bővítésére.

A képzés gyakorlati szakaszában – saját szakmai személyiségükhöz és tapasztalatukhoz, valamint diákjaik szükségleteihez szervesen illeszkedve – a választott eszközökkel lehetőséget teremtenek arra, hogy a diákok a 7 szokás gondolati és viselkedési mintáit addig gyakorolják, amíg azok mindennapi működésük részévé nem válnak.

A képzést témaszakértők képzése egészíti ki: ők olyan mentorokká válnak, akik felkészültek arra, hogy a bevezetés első szakaszában – a projekt hosszától függően egy-két évig – pedagógus kollégáik munkáját eredményesen támogassák óralátogatások, közös tapasztalatcserék és elmélyítő beszélgetések szervezésével.

Ők további 60 órás képzésben vesznek részt, amely négy csoportos coachingot is tartalmaz iskolafejlesztési szakértőinkkel.

2013. 09. 14. 

Program inditás

Az egyéni fejlesztési terv elkészítésére megalakult munkacsoport megbeszélést tartott a mentorokkal és elkészítették a fejlesztési terv vázlatát. A pályázat keretében indított két szakköre folyamatosan jelentkeztek az intézmény tanulói. A szakkörök vezetői megbeszélést tartottak a szakmai vezetővel az indításról és a programokról. A szakkör vezetői a következő iskolai munka értekezleten ismertetik a programot a tantestülettel.

2013.10.03.

A 7 SZOKÁS ÁLTAL FEJLESZTETT KOMPETENCIÁK

 

 

1. szokás LÉGY PROAKTÍV!

• aktív kezdeményezés
• az ígéretek megtartása
• felelősségvállalás
• a változások hatékony kezelése

2. szokás TUDD ELŐRE, HOVÁ AKARSZ ELJUTNI!

• a jövőkép és az értékek meghatározása
• küldetési nyilatkozat alkotása
• mérhető csoportos és egyéni célok kitűzése
• célirányos stratégia kialakítása

3. szokás ELŐSZÖR A FONTOSAT!

• a fontos és sürgős tevékenységek szétválasztása
• a teendők rangsorolása
• a megalkotott stratégiák megvalósítása
• tervezőeszközök használata

4. szokás GONDOLKODJ NYER-NYERBEN!

• az eredményes együttműködéshez szükséges attitűd elsajátítása
• magas szintű bizalmi kapcsolatok kiépítése
• eredményes csapatok kialakítása
• az asszertív kommunikáció alapjainak elsajátítása

5. szokás ELŐSZÖR ÉRTS, AZTÁN ÉRTESD MEG MAGAD!

• eredményes interperszonális kommunikáció
• a kölcsönös megértés biztosítása
• az eltérő nézőpontok felfedése és megvitatása
• vélemény és visszajelzés produktív megfogalmazása

6. szokás TEREMTS SZINERGIÁT!

• az egyéni különbségekben rejlő lehetőségek felismerése és kiaknázása
• az eredményes csapatmunka elsajátítása
• a kreatív együttműködés összehangolása
• hatékony problémamegoldás

7. szokás ÉLEZD MEG A FŰRÉSZT!

• egyensúlyteremtés az élet különböző területei között
• a testi-lelki egészség feltételeinek felismerése és megteremtése
• a komplex személyes fejlődés folyamatos biztosítása

Az ütemtervben, a kiemelkedően eredményes pedagógusok 7 szokása képzés mielőbbi elindítása volt a cél. Első lépésként a teljes tantestület háromnapos „7 szokás” képzést kapott, amely intenzíven megmozgatott minket, arra késztetve, hogy mélyre tekintsünk személyiségünkben.  

A tanévkezdéskor folyamatosan indultak el a különböző programok. 

A szülőket tájékoztattuk a pályázatról és a pályázat céljáról. 

A fejlesztő pedagógusok és a szakértő kidolgozták az egyéni fejlesztési terveket a programban részvevő gyerekekre. A program sikeres megvalósításában számos egyéb képzések, programok állnak a szülők, a pedagógusok és a diákok rendelkezésére.

A személyiség fejlesztő és természettudományos szakkör beépült a délutáni foglalkozások keretébe.

A kiemelkedően eredményes pedagógusok 7 szokása szerint módosításra kerülnek az intézmény pedagógiai dokumentumai a szakértő segítségével.

Novemberben és decemberben a 7. és 8. évfolyamon tanuló diákok részt vettek pályaorientációs programon. Megszerveztük az első karriernapot, különböző középiskolák mutatták be továbbtanulási program kínálatukat az iskolánkban, ezen a programon a szülők is részt vettek.

Felvettük a kapcsolatot a kerületünkben működő roma önkormányzattal és közös programokat dolgoztunk ki. Az első közös program egy karácsonyi koncert volt a Szent Vince templomban.

A pályázatban szereplő digitális tananyagokat beszereztük.

A program keretében a pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt, az első képzésük az Integrációs Pedagógiai Rendszerből az „Árnyalt tanulói értékelés” volt. A képzés jó hangulatban és sok új információval gazdagította tudásunkat.

2013. 10.10.

Szülői tájékoztató

A program megismertetése a szülők részére egy kiemelt feladat és az átmentek kezelését támogató program sorozat tartalmazza a szülői fórumok megszervezését. Sajnos az eddigi tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a tanulóink szülei nem nagyon érdeklődnek az intézményben megvalósuló pályázatok iránt. A program mentora és az intézményből erre4 a feladatra kijelölt pedagógus nagyon bizakodóan tekintett a feladat elé.

2013.11.08.

Szülői tájékoztató összefoglalása

Mint várható volt csak kis létszámban jelentek meg a szülök. Természetesen azon szülők, aki részt vettek a tájékoztató nagyon örültek a gyermekük részt vehet a programban. Az átmenetek kezelésénél nagy figyelmet kell fordítani azon program elemekre amelyek, segítik, hogy a meg nem jelent szülők is bekapcsolódjanak gyerekeik által. 

2013.11.15.

A programok az időterv szerint teljesültek.

Annak érdekében, hogy a 7 szokást még jobban megismerjék a gyerekek és a szülők, sport programokat szerveztünk.

A szünetekben, a folyosón is hallani: "Légy proaktív!", ,,Gondolkozz, nyer-nyerjen!", vagy ,,Gyere, élezzünk fűrészt!" A 7 szokás közös nyelve és hivatkozási rendszere áthatja az iskola életét. Munka értekezleten a 7 szokás küldetés nyilatkozatát elkészítettük „Több mint iskola, a pedagógusok mernek a tanulóik szükségleteiben gondolkodni.”

A közös karácsonyi koncerten óvodások és a Telepy iskola tanulói is részt vettek, ahol sok szülő és családtagok hallgatták végig a közös programot.

 Megalakult a „Jó gyakorlat” munkacsoport. Feladatuk az iskolai innováció fejlesztése, az iskola programjaiból kiválasztani azokat az elemeket, amelyek bekerülhetnek a „Jó gyakorlatok” közé.

2013 decemberében volt az utolsó képzés a 7szokásról, ahol a végén kiválasztottuk a képző képzésben résztvevő pedagógusokat.

2013.12.10.

Karácsonyi Koncert

Már két évtizede intézményünkben hagyománnyá vált a Szent- Vincze templomban a karácsonyi koncert megtartása. A gyerek és pedagógusok nagy örömmel készülnek erre az eseményre.

Az elmúlt tanévekben mindig hívtunk vendégeket, így a Telepy iskola énekkara és a Csicsergő óvoda gyerekei is bemutatkoztak a koncerten. A környéken élő idősebb lakok is érdeklődtek a koncert iránt. A roma önkormányzat képviselői is jelen voltak és örömükre szolgált diákjaink előadása

2013.12.12.

A Program folytatása

Megkezdődött 2014 első félévében a képzők képzése Tácon. A szülök részére tájékoztatót tartottunk a 7 szokás programról, hogy hol tartunk, de sajnos sokan nem vettek rész ezen a rendezvényen. Az alsó tagozatos kollégák elhatározták, hogy a gyerekekkel közösen mesék formájában ismertetik a programot a szülőkkel és a tanévvégére elkészítik ennek kiadványát.

A gyerekek egyéni fejlesztése folyamatosan történik az elkészített dokumentumok alapján. Folyamatos a szakértő jelenléte a műhelyi foglalkozásokon.

A természettudományos szakköri foglalkozások egy része a Leövey Gimnázium természettudományos laborjában kerültek megtartásra.

Sport programot szerveztünk a szülők és a diákok részére. Az asztalitenisz bajnokságon ugyan kevés szülő vett részt, de ők annál lelkesebben játszottak a diákok ellen, végül a diákok győztek.

 A pedagógusok részt vettek a „Korszerű tanulásszervezési” továbbképzésen. A képzés célja, hogy az eddig alkalmazott tanulásszervezési eljárásokat tudatosabban alkalmazzák a mindennapi munkájukban.

2014.02. 21.

Iskola látogatás

Részt vettünk a Budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola által szervezett bemutató órákon.

Itt láthattuk, hogyan épült be az iskola életébe a 7 szokás és minden tevékenységüket erre a programra szervezik meg. Mi nagyon sokat tanultunk ezekből, és remélhetőleg a jövő  tanévben szervezett bemutatókra is tudunk elmenni. Elkezdtük az óra látogatásokat, alsó és felső tagozaton a szakértő segítségével.

Az óra látogatások alkalmával lehet látni a 7 szokás beépülését az óra vezetésbe és a kollégák felkészültségét a korszerű tanulásszervezési eljárásokból. Megszerveztük a” Nyitott kapu” programot a környező óvó néniknek, melynek keretében ismertettük a 7 szokást. A” Jó gyakorlat” munkacsoport elkészítette a programot és ismertette a tantestülettel.

2014.03.05.

Megszerveztük a” Nyitott kapu” programot a környező óvó néniknek, melynek keretében ismertettük a „Bennem rejlő vezető” programot. Minden résztvevő nagy érdeklődéssel hallgatta az előadást, hiszen egy újpedagógiai módszert ismertettünk. Az hallgatóság megjegyezte, hogy ez a program minden gyereknek jó és csak hasznára válhat későbbi életében, de nagy jelentőséggel bír a HHH tanulóknál.

A” Jó gyakorlat” munkacsoport elkészítette „Hátrányból előnyt” programot és ismertette a tantestülettel. A munkacsoport folyamatosan keresi a program megpályáztatását. Folyamatosan zajlanak az egyéni fejlesztések minőségbiztosítási mentori támogatás segítségével.

Folyamatosan zajlanak az egyéni fejlesztések minőségbiztosítási mentori támogatás segítségéve

2014. 03.28.

 A képzés folytatása és  tanulói  programok

A képzők képzése első két alkalommal Tácon került megrendezésre. Szeptembertől az intézményünkben vannak a képzések, amelyek a projekt végéig tartanak. Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok számára. Az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség. Célunk, hogy a tovább képzéseken megszerzett ismereteket a leghatékonyabban a tanulók oktatására és nevelésére tudjuk fordítani. A tanév végéig folyamatosan történnek az óra látogatások az alsó és a felső tagozaton. A művészeti iskolások tavaszi kiállításának megnyitója volt a Patróna egyházi iskolában. A kiállított képekről mindenki elismeréssel beszélt sok tehetséges tanulónk jár festészet tanszakra. Ismételten szülői fórumot tartottunk nagyobb volt az érdeklődés ez előzőhöz képest, de még mindig sokan hiányoztak.

Óra látogatáson voltunk a Kesjár Csaba iskolába alsós és felsős órákon.

2014. 04. 10.

Munkaértekezlet Swot elemzés

Az áprilisi munka értekezleten elkészítettük az intézmény Swot elemzését és megbeszéltük a felmerülő problémákat. Sajnos nagyosok olyan probléma merült fel, amin az iskola képtelen változtatni ilyen pl. az előítélet kezelése nagyon sok negatív jelzővel illetik iskolánkat, ami nem valós és ezért ebből nagyon nehéz kitörni vagy egyáltalán nem lehet. A pedagógusok nagyon bíznak a program sikerében. Az elemzésnél is kiderült a problémák megoldására a programban látják a kivezető utat. Mindenki tudja, hogy hosszú az út a teljes megoldáshoz. Beszámolt tartottunk a tankerület vezetőjének az eddig elvégzett tevékenységekről.

2014.04.28.

Foglalkozások látogatása

Folyamatosan történik a tanulók egyéni fejlesztése. A látogatáson a gyerek bátran használják, a tanultakat nagyon tetszik neki a tanult új kifejezések alkalmazása és értelmezése.

Személyiség fejlesztő foglalkozáson a gyerek egyéni akciótervet készítettek a tanév végéig.

2014.05.14. 

Program folytatása

A fejlesztő foglalkozásokat meglátogatta a mentor meg volt elégedve a látottakkal ellenőrizte a gyerekek egyéni fejlesztési tervét. A négy munkacsoport meghatározta a következő tanév feladatait és vállalásait. A Jó gyakorlat munkacsoport elkészítette a „Hátrányból előnyt” program pályázati változatát. Szülőkkel megbeszélés a Deák Diák pályázaton induló tanulók részvételéről. 

2014.05.22.

Külföldi diákok látogatása

Az ELTE szervezésében külföldi diákok látogattak el hozzánk, megismerték az intézmény tanulóit és óra látogatáson vettek részt. A hallgatok, többsége hátrányos helyzetű gyerekkel szeretne foglalkozni és az esélyegyenlőség kérdésével ismerkedni hazánkban. A dráma csoport bemutatta a országos dráma versenyen előadott harmadik helyezést elért darabját a vendégeknek. Elkezdtük szervezni a tavaszi tanulmányi kirándulásokat alsó és felső tagozatnak.

2014.06.10.

Tanévvége

Tanévvégén megtörtént a fejlesztett gyerekek értékelése és a munka eredményes folytatásához a mentori támogató tevékenység is megfelelően működik. A tanévzáró értekezleten értékeltük a pályázat elért haladást és megterveztük a következő tanév programjai.

2014.06.16.

Projektértékelés

Projektértékelésének az a célja, hogy felmérjük annak sikerét és hatását. Az összefoglaló értékelés a következő alapvető kérdésekre ad választ:

 • 1.Mennyire tartod hasznosnak a projektet?
 • 2.Szerinted mennyire hasznos, hogy a projekt során végig mentor segíti a résztvevő munkáját?
 • 3.Mit gondolsz, a projekt során megkaptad a megfelelő tájékoztatást minden téged érintő dologról?
 • 4.Mennyire találtad hasznosnak a projektbe beépített képzéseket?
 • 5.Mennyire voltál megelégedve a képzők/előadók szakmai felkészültségével?

 2014.07.09.

Válaszok

 1. Kérdés

-          A pedagógusok 75 % -nak hasznos volta a képzés.

-          csak 1% ítélte, hogy nem volt számára hasznos a képzés.

2. Kérdés

-          nagyon hasznos:50%

-           hasznos:45%

-          nem annyira hasznos: 5%

-           egyáltalán nem hasznos 0%

3.Kérdés

-          mindig megkaptam a tájékoztatást:65%

-           sok információt utólag, vagy későn tudtam meg:33%

-           nem volt megfelelő tájékoztatás:2%

4.Kérdés

-          nagyon hasznos:20%

-           hasznos:65%

-           nem annyira hasznos:15%

-           egyáltalán nem hasznonos

2014.07.16.

 Tanulói értékelés

 A program sorozat legnagyobb sikert a sport és egészség programok aratták.

A 7-8 évfolyamnak nagyon tetszet a pályaválasztási börzék az iskolák tanulóival való találkozás és a szakmák megismerése.

A természettudományos szakkör tagjai jeles osztályzatot adtak a laborfoglalkozásokra a kísérletezés és a labor környezet inspirálta a tanulóinkat.

A szülőkkel megtartott sportfoglalkozásokat is értékelték a tanulók és sok esetben nagyon alacsony osztályzatot adtak, mert a beszéledés alkalmával elmondták sokukat zavarta, hogy a szüleik nem vettek részt a programon.

2014.08.13.

A tanulókat is megkérdeztük

A projekt értékelésének célja, hogy reálisan felmérjük sikerét és hatását. Nemcsak a projekt befejezésekor figyeljünk az értékelésre, hanem a szolgáltatás jellegétől függően félévente/évente készíthetünk felmérést, vizsgálatot, amelyből megállapítható, hogy a célok mennyiben valósultak meg, mit használt fel a célcsoport, mit kell változtatnunk a jövőben. Ahhoz, hogy a projekt végrehajtása közben és végén objektív felmérést készíthessünk a tervezési szakaszban meg kell határozni azokat a sikerkritériumokat és indikátorokat, amelyek alapján pozitív vagy negatív eredményeket, következményeket vonhatunk le. Az osztályok kérdőívet töltöttek ki és kitöltés után megbeszéltük az eredményeket.

2014.08.05.

 Tanulói értékelés

 A program sorozat legnagyobb sikert a sport és egészség programok aratták.

A 7-8 évfolyamnak nagyon tetszet a pályaválasztási börzék az iskolák tanulóival való találkozás és a szakmák megismerése.

A természettudományos szakkör tagjai jeles osztályzatot adtak a laborfoglalkozásokra a kísérletezés és a labor környezet inspirálta a tanulóinkat.

A szülőkkel megtartott sportfoglalkozásokat is értékelték a tanulók és sok esetben nagyon alacsony osztályzatot adtak, mert a beszéledés alkalmával elmondták sokukat zavarta, hogy a szüleik nem vettek részt a programon.

2014.08.13.

A 2015 /2016 tanév szervezése

Az alakuló értekezleten a megbeszéltük a programokat és a hátralévő képzés időpontját.

A tanévet osztály kirándulással fogjuk indítani az alsó és felső tagozat a tananyaghoz kapcsolva vesz részt programokon.

Ebben  a tanévben is szervezünk sport és egészség napot . A 7-8 évfolyam a pályaorientációs program keretében megy pályaválasztási börzére és a munkacsoport megszervezi a karriernapot ahol a szülők is tájékozod hatnak az iskolák program kínálatáról.  Tervezzük a Karácsonyi koncertet.

Sok érdekes programokkal készülünk a tanévre.

A jó gyakorlatunkat benyújtottuk pályázatra a TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-001.  

2014.09.05.

A program folytatása

Megbeszélést tartottak a fejlesztő pedagógusok és a szakértő, aki végig kíséri a gyerek fejlesztési folyamatát. programok az időterv szerint teljesültek. Megkezdődött ebben a félévben a képzők képzése négy pedagógus került kiválasztásra és Tácon folynak a képzések. A program tanórákon való alkalmazásához megalakítottuk a négy munkacsoportot és meg határoztuk a feladatokat a tanév hátralévő részére. Munka értekezleten a 7 szokás küldetés nyilatkozatát elkészítettük. Folyamatos a szakértő jelenléte a műhelyi foglalkozásokon.

2014.09.11.

 Átmenetek kezelése program

 Annak érdekében , hogy a 7 szokást még jobban megismerjék a gyerekek sport és drog prevenciós táblajáték vitakör programokat szerveztünk A szünetekben, a folyosón is hallani: "Légy proaktív!", ,,Gondolkozz, nyer-nyerjen!", vagy ,,Gyere, élezzünk fűrészt"! A 7 szokás olyan közös nyelve és hivatkozási rendszere áthatja az iskola életét. A szülök részére tájékoztatót tartottunk a 7 szokás programról sokan nem vettek rész ezen a rendezvényen. A gyerekek egyéni fejlesztése folyamatosan történik az elkészített dokumentumok alapján. A természettudományos szakköri foglalkozások egy része a Leövey Gimnázium természettudományos laborjában kerültek megtartásra.

Megszerveztük a korszerű tanulásszervezési eljárások képzését.

 2014.10.08.                                      

Beszámoló a kirándulásokról.

Az egész tanulói közösség volt kirándulni ilyen már régen volt. Fontos hogy tanulóink kimozduljanak ebből a közegből, mert minden iskolán kívüli foglalkozás újismeretek ad.

A foglalkozásokon megerősíthetik a már szerzett tudásukat és az újismereteket hozzá tudják kapcsolni. Az alsósok Királyréten és Rácalmáson voltak minden tanuló élményekkel teli  tért haza . Nagyon élvezték Királyréten  a tanösvényt és Rácalmáson a kézműves foglalkozásokat.

A felsősök Tata és környékét barangolták be itt szerveztünk egy kaland pari programot de sajnos bezárt a park , de azért ez sem maradt el mert az Orczy Kaland parkban pótoltuk.

2014.10.21.

Program folytatása

Folyamatosan zajlanak az egyéni fejlesztések minőségbiztosítási mentori támogatás segítségével. Októberben végén részt vettünk 7 szokás konferencián, Velencén ahol kötetlen beszélgetés keretei között osztottuk meg a tapasztalatainkat a programmal kapcsolatban. Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok keretei között három tevékenység valósült meg.  SNI tanulók spot napját rendeztük meg. A kerületi iskolákat hívtunk meg melyen hat intézményből vettek részt a tanulók.

Egészségnap a kerületi vöröskereszt segítségével rendeztük meg a gyerekien részére a táplálkozással és testi higiéniával kapcsolatban voltak feladatok. A színházi előadást vásároltunk az alsó tagozatos diákoknak Musical Varázs alapítványtól a bemutatott mesejáték" A két erdei manó" előadás. Nagyon régen voltunk színházba a gyerekeknek nagyon tetszett, hogy az előadás után a díszletek között drámafoglalkozást tartottak a színészek. Szeptemberben az elkészültek a 7 szokás fái, melyek az épület meghatározó pontjain és az osztálytermekben.

2014.11.19.

Pályázati programok

A felső tagozatos osztályokból az 5- ik évfolyam ellátogatott a Szép Művészeti Múzeumba.

 Ahol az Egyiptomi tárlatvezetésen vettek részt a gyerekek.

Velencén, a 7szokás konferencián megismerkedtünk a Harmat Kiadó kiadványaival és nagy örömünkre szolgált, hogy megismertettek bennünket a legújabb 7szokás kiadványaikkal. A kiadványokat megvásároltuk az iskola könyvtár részére.

Nagyon sikeres volt a pályaorientációs program. Sok iskola jelent meg a karriernapunkon a gyerekek a gimnáziumtól a szakiskoláig ismerkedtek az intézményekkel.  A szülők is aktívan részt vettek a programokon több kérdéssel bombázták az iskolákat az ott folyó képzésekkel kapcsolatban.

Az előző félévben létre hoztuk a pályázattal kapcsolatosan egy műhely csoportot a benne dolgozó mentor és pedagógusok feladata a pályázat fenntarthatóságának kidolgozása. A folyamat alatt az iskolában és a pályázat eredményeként kialakult innovatív tevékenységek már ebben a félévbe beépültek az iskolai munkatervbe.

2014.11.27.

Képzés

Folyamatos az egyéni fejlesztések és fejlesztési foglalkozásokat látogat. A mentor az írásos beszámolójában beszámol, hogy mennyire sikeresek ezek a foglalkozások.

A Qualitás tanácsadó cég közreműködésével képzést szerveztünk a 7szokás és a tehetséggondozás témakörében. Nagyon érdekes volt a képzés a képzők jól bemutatták, hogy hogyan függ össze a tervezet életvezetés és a tehetség. Gyakorlatokon keresztül ismerhettük meg a folyamatot és lehetőségünk volt újból alkalmazni az előző képzéseken szerzett ismeretinket. A pályázat megvalósítása folyamatosan teljesül.

2014.12.10.

Karácsonyi koncert

Intézményünk már 1995 óta rendezi meg a intézményi karácsonyi koncertjét.

Mindig megható mikor gyerek énekelnek a templom falai között és énekük beteríti a nagy teret. Az idén is így történt. Minden évben hívunk vendégeket, kerületi iskolákat, óvodákat.

Ebben a tanévben a Telepy utcai iskola kórusa és a Csudafa óvodaóvódási volta a vendégeink.

Szép és megható volt a koncert, mint minden évben.

2014.12.18.

 IPR mentorálás

 A gyerekek egyéni fejlesztése folyamatosan történik az elkészített dokumentumok alapján. Folyamatos volt a szakértő jelenléte az IPR műhelyi foglalkozásokon.Az elmúlt félévben műhely foglalkozások alkalmával elkészítettük az intézmény önértékelését abból a célból, hogy azonosítsuk azokat az elemeket az IPR pedagógiai programjából melyeket már alkalmazunk tanításunk során. Számunkra is meglepő volt , hogy nagyon sok elem megjelenik a iskola mindennapi életében. A folyamat tanácsadó javaslatára foglalkozásokon vettünk részt és utána megbeszéltük a látottakat. Az óra látogatások alkalmával meggyőződtünk arról, hogy a pedagógusok nagyszerűen alkalmazzák óra vezetés közben a 7szokás elemeit és a gyerek is nagyon jól tudják

 

 

A pedagógusok folyamatosan dolgozzák ki a fenntarthatósági programokat az idei tanév beiskolázásánál már a jövőbeni szülők érdeklődnek a 7 szokás iránt van olyan gyerek, akit a program hatására írattak be az első osztályba.

2015.01.12.

Nyitott kapu program

 Nagy sikere volt a Nyitott kapu óvoda - iskola közötti programnak, mert a szülői tájékoztatón már röviden ismertettük a programot. A leendő elsős tanító kollégák 7 szokás hetekkel indítanak és a szülőket kéthetente péntek délután bevonják a foglalkozásokba és így próbálják megismertetni a programot.

Képzők képzésén a Bessenyei Brigitta képző felvetette, hogy mi lenne, ha a mi iskolánk bemutatná más iskolának, hogy hol tartunk mi a program bevezetésével.Vállaltuk!

2015.01.23.

Élmény pedagógia

A felső tagozat részére élmény pedagógiai foglalkozást szerveztünk és vendégünk volt Bányai Sándor, aki jeles képviselőse ennek a pedagógiai módszernek.

A foglalkozás célja a kapcsolatépítés és az együtt működés. A gyerekek örömmel fedezték fel, hogy a tanár úr is a 7 szokás hívó szavait használja foglalkozás közben.

A foglalkozás kicsit nehezen indult a gyerek között nem volt kezdeményező így a pedagógusok indították a játékot. Mikor megértették a foglalkozás lényegét akkor mindenki próbálta a meg nem szertett pontokat összegyűjteni.

A foglalkozás nagyon hasznos volt diáknak és tanárnak egyaránt.

Nagyélmény volt.

2015.02.11. 

Egészség nap  

Iskolánkban az elmúlt évek során sikerült olyan környezetet létrehozni, melybe szívesen érkeznek, és otthonosan érzik magukat egész nap a gyerekek. Ez a barátságos, meleg hangulatú környezet jelentős hatást gyakorol a gyerekek személyiségének formálódására, egészséges fejlődésére. Folyosóinkon, folyamatosan kiállítjuk színvonalas alkotásaikat festmények, egyéb képzőművészeti alkotások melyek iskolánk öko szemléletét tükrözik. Intézményünkben több mint egy évtizede minden évben megrendezésre kerül az iskolai sportnap.

 

Ez azért fontos számunkra, mert tanulóink és tanáraikkal együtt élvezhetik a sport, a mozgás és a játék örömét. Az elmúlt néhány évben kézműves foglalkozásokkal tettük színesebbé ezt a napot. A programok között friss gyümölccsel, zöldséggel, müzlivel, ásványvízzel szoktuk kínálni a résztvevőket, ezzel is a korszerű táplálkozást szeretnénk népszerűsíteni. Célunk, hogy a  gyerekeikkel együtt tartalmas, közös élményeket éljenek át az iskolán belül, melyekkel alternatívákat mutatunk az egészséges, mozgásban gazdag életmódra.

2015.02.27.

Foglalkozások

 A diákoknak szerveztünk ásvány kiállítást és minden osztály 45 perces foglalkozás keretében ismerkedet meg a Magyarországon található ásvány kincsekkel. A tanulók nagyon nagy érdeklődést tanúsítottak a mollotok iránt a hüllők megkövesedett csontjaiból próbálták elképzelni az állatokat. A ferencvárosi önkormányzat kiírta a "Deák- Diák" pályázatát taneszközökre és ösztöndíjakra. Elkészítettük a pályázati anyagot azokkal a diákokkal, aki megfeleltek a pályázati kiírásnak, egyre többen részt vesznek a pályázaton, mert a tanulmányi eredményük javult az előző évekhez képest.

Az egész iskola részt vett a Tánc színházi bemutatón. A gyerek zöme még nem volt tánc színházban és sokuknak nagyon tetszett a klasszikus balett.

2015.03.18.

Bemutató órák alsó tagozaton

Az első és negyedik évfolyamon tartottunk bemutató foglalkozást az intézmény pedagógusainak a részére.  A  negyedik évfolyamon Március 15 eseményekhez kapcsolódó olvasmány feldolgozása volt az óra témája . A gyerek fegyelmezetten dolgoztak egész órán nagyon jól alkalmazták a szakértői mozaikot a tananyag feldolgozásánál. Az olvasmány feldolgozása előtt a 7 szokás kompetenciákat ismételték át és nagyon jól alkalmazták az olvasmány feldolgozása közben.

Elsősök a tanító nénik segítségével egy képzeletbeli sétán vettek részt és így ismerkedtek a márciusi ifjak tetteivel. Érdes volt a foglalkozás a tanító nénik korabeli képeket vetíttek és így próbálták közelebb hozni az eseményeket az elsős tanulóknak.

2015.03.22.

Meglátogattuk a fejlesztő pedagógusokat

A szaktanácsadó és az intézmény igazgatója meglátogatott a fejlesztő foglalkozásokat. Az órák után közetlen beszélgetésben beszélték meg a projektkövetkező programját.

Ari röviden összefoglalta a látottakat nagyon jó órákat láttam és teljesen feltöltődtem aranyos a gyerek és értik mi a 7 szokás lényege különösen a mese csoport harmadik évfolyam tanulói. Megvalósult a projekt fő célja, hogy az intézményben olyan nevelés valósuljon meg, ami alkalmas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek eredményes fejlesztésére. Egyéb célja még a projektnek, hogy az intézmény pedagógiai módszereiben újuljon meg, a pedagógusok szakmai fejlődése valósuljon meg, ami segítséget nyújt a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásában.

Ahogy gondoltam sok évtapasztalata gyűlt össze a hátrányos helyzetű gyerekek tanításával kapcsolatban, az intézményben és olyan jó lenne ezeket megosztani más intézményekkel.

Köszönjük a dicsérő mondatokat.

  2015.04.13.

Tavaszi sport program

Végre jó az idő lehet, az udvaron focizni folytatódik, a házi bajnokság mindenki a nyolcadik órában szurkol. A nyolcadikos fiuk a nyerők.

A lányok csocsóznak. A pályázat fenntarthatósági programokat eldöntötték melyek kerüljenek a jövő évi munkatervbe. A karácsonyi koncert a következő tanévben már 20 éves ilyen is ritkán adódik egy iskola életében, hogy egy programot ilyen hosszan csináljon.

Megbeszélést tartott a projekt menedzser és a tankerület igazgató asszony a projekt előrehaladásáról és az eddig elért eredményekről.

A megbeszélés közben felmerült az a kérés, hogy jó lenne, ha a projektzáró eseményére meghívnánk a kerületi iskolákat és az önkormányzatot.

2015. 04. 25.

Megbeszélés a projektzáró bemutató órákról

Az áprilisi munka értekezleten a intézmény vezetője kérte a munka csoportokat , hogy a soron  következő műhelyfoglalkozáson beszéljék meg milyen forgató könyvet  képzelnek el záró projektre.

A következő értekezleten a munkaközösség vezetők ismertették a programot. Az alsó tagozatón forgószínpad szerűen mutatják be a 7szokást minden csoport minden állomáson egy szokást mutat be. Így lesz lehetőség, hogy az elmúlt évben végzet munkát láthatjuk. A felső tagozaton egy magyar és kémia óra mutatjuk be a szokásokat és bekapcsolódott a művészeti iskola is egy dráma és festészet órával.  Igen színes kínálat alakult ki erre a napra az egész iskola megmozdul minden diák és tanár rész vesz a programba. Már csak a látogatókat kell meghívni.

2015. 05. 06.  

Projektzáró bemutató órák

Elérkezett ez a nap is nem is gondoltuk milyen gyorsan elteli ez a 24 hónap, ha visszagondolunk nagyon sok mindent csináltunk. Néha fáradtan kicsit döcögve, de azért sok pozitív élménnyel lettünk gazdagabbak.

Sokan megtisztelték jelenlétükkel az intézményünket a polgármester úr és munka társai. A kerületi TV és az újság is tudósított az eseményről. Besenyei Brigitta a Pannon Kft munka társa, aki nekünk is tartotta a képzést sok pedagógust meghívott az iskolánkba, aki most ismerkednek a 7 szokással.

A délelőtti foglalkozások nagy sikert arattak. Beszélgetések közben ki derült, hogy a jelenlévők zöme hasonló gyerekközösséggel dolgozik és azért is érdeklődtek, hogy sikerült beépítenünk a programot az iskola életébe. Az intézmény vezetője elmondta, hogy még iskolánk is az útelején jár majd az elkövetkező évek mutatják meg a program sikerét.  

Tartalmas nap volt.

 2015.05.23.

Gondolatok a mentorok beszámolójából

Megfigyeltem és elemeztem a pedagógusok munkájában, az iskolában folyó fejlesztőmunka helyi gyakorlatában, kiemelten az egyéni fejlesztési tervek megvalósításában a fenti programelemek alkalmazását. A megfigyelés és az értékelés kiterjedt a pedagógus személyére, retorikájára, az ismeretátadás didaktikai, tartalmi és formai vizsgálatára, a tanulókkal való kapcsolattartásra, motiválásra. Elismerésre méltó és kiemelésre érdemes a vizsgált osztályokban tanító pedagógusok gazdag módszertani kultúrája.

Fülöp Istvánné

A fejlesztő foglalkozások kiscsoportokban történnek, az alsó tagozat osztályaiban az életkori sajátosságoknak megfelelő, játékos elemek domináltak, a fokozatosság és a komplexitás elve érvényesült. A kollégák jól éltek a tantárgyi koncentráció lehetőségével.

     Dr. Iliás Lajosné

A felső tagozaton látott órákon a feladatok a probléma megoldásra ösztönöztek, a logikus gondolkodás fejlesztését, az összefüggések keresését és felismerését szolgálták. A tananyag-feldolgozás változatos, szemléletes, a tanulók érdeklődését, aktivitását felkeltő volt. Fontos szerepet kapott a rendszerezés és a csoportosítás

Balogh Irma

Az iskolavezetés által kijelölt pedagógusok óráját látogattam, szakmai munkájukról pozitív tapasztalatot szereztem. Mindannyian gyermekszerető, a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésének ügye iránt elkötelezettek. A 7 szokás program alapelvei a tantárgyak tananyagába beépültek, a pedagógusok tudatosan és eredményesen alkalmazzák.

Miskolci Szilvia

Az iskolát az ember és gyermekközpontú szemlélet jellemzi, melyben meghatározó szerepe van az intézmény vezetőjének. Az iskolavezetés maximálisan biztosítja az oktató-nevelő munkához szükséges működési feltételeket, a nyugodt, kiegyensúlyozott munkahelyi légkört. Kiemelt feladatuknak tartják a szakmai munkafolyamatos fejlesztését, a projekt feladatok megvalósítását, a személyiség fejlesztést, a művészeti nevelés kiteljesítését.

Monostori Tamás

2015.06.10.


Összegző gondolatok

A projekt a kitűzött célját elérte, a projekt menedzsment tagjai, és az iskola pedagógusai a mentorok támogatásával eredményes munkát végeztek.  A 7 szokás program az élet minden területén használható, mivel olyan általános irányelveket fogalmaz meg, melyek a munka, tanulás és tanítás területén egyaránt érvényesek. Olyan paradigmákat közvetít, amelyek a társadalomban való együttélés nélkülözhetetlen alappillérei. Annál sikeresebb az egyén, minél jobban integrálja az alapelveket a mindennapi privát és közösségi életében. Nem mindenki érhet el kiemelkedő teljesítményt, azonban mindenki előtt ott áll a lehetőség, hogy saját magából a legtöbbet kihozhassa, így saját életminőségét javíthassa. Ehhez mutat utat a 7 szokás program, melyet az intézmény eredményesen adaptálva alkalmaz.

2015.06.22.