7. évfolyamos vizsgakövetelmény

 

2022/2023 tanév

MAGYAR IRODALOM:

Radóczné Bálint Ildikó-Virág Gyuláné: Irodalom 7 (Kiadó: OFI)

 

 1. I.                    „A vers tükör”

Verselemzések:

 1. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete (epigramma)
 2. Balassi Bálint: Egy katonaének
 3. Csokonai vitéz Mihály: Zsugori uram
  1. I.                   A nemzeti irodalom kibontakozása a 19. század első felében

A romantika fogalma, jellemzői

Történelmi áttekintés

 1. Kölcsey Ferenc élete; verselemzések: Himnusz; Huszt; Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)
 2. Vörösmarty Mihály élete; verselemzés: Szózat (óda)
 3. Petőfi Sándor élete; verselemzések: A XIX. század költői; Szeptember végén; Egy gondolat bánt engemet; Nemzeti dal;
 4. II.                Műfaji sokszínűség Arany János költészetében

Arany János élete; verselemzések: A fülemile, Szondi két apródja, Epilógus

 1. III.             Jókai Mór élete ; A kőszívű ember fiai (a regény története, szereplők, sorsuk)
 2. IV.             Mikszáth Kálmán, a magyar próza megújítója
  1. műfaji jellemzők: novella, karcolat
  2. Mikszáth Kálmán élete; A néhai bárány (a novella eseményei, szerkezete, szereplői; A Balóthy-domínium (karcolat)

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

 1. A regény története, szereplők, sorsuk
 2. V.                A dráma (fogalma, jellemzői, fajtái)

 

 

Kötelező vers:

Kölcsey Ferenc: Himnusz; Huszt

Vörösmarty Mihály: Szózat

Petőfi Sándor:  Nemzeti dal; Reszket a bokor; Szeptember végén

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

 

Kötelező olvasmány:

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

 

 

MAGYAR NYELVTAN

 

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. (Kiadó: OFI)

 

 

I. A mondatok a beszélő szándéka szerint

A mondatok logikai minősége

 

II. A mondat fő részei

Az állítmány és az alany fogalma, kérdései

Az állítmány fajtái

Az alany fajtái

 

III. A bővítmények

-          A tárgy fogalma, kérdései

                                    fajtái

 

-          A határozók fogalma, fajtái

-          A helyhatározó és a képes helyhatározó fogalma, kérdései

-          Az időhatározó fogalma, kérdései

-          A módhatározó és az állapothatározó fogalma, kérdései

-          Az eszköz- és a társhatározó

-          Az ok- és a célhatározó fogalma, kérdései

-          Az eredet- és eredményhatározó fogalma, kérdései

-          Az állandó határozó

-          A részeshatározó és a hasonlító határozó

-          A jelző fogalma, fajtái

-          A minőségjelző fogalma, kérdései, fajtái

-          A mennyiségjelző fogalma, kérdései

-          A birtokos jelző fogalma, kérdései

IV. Összefoglaló táblázatok

 

 

TÖRTÉNELEM: - OFI- Új generációs TK.

 

NEMZETÁLLAMOK KORA ÉS A GAZDASÁGI ÉLET ÚJ JELENSÉGEI

Európa a világ élén / 10

A nemzetállamok kora / 14

A lehetőségek hazája / 17

Az Egyesült Államok legmagasabb elnöke (Olvasmány) / 21

Az ipari forradalom második szakasza / 22

 

ÖNKÉNYURALOM ÉS KIEGYEZÉS. A DUALIZMUS KORA MAGYARORSZÁGON

Magyarország az önkényuralom éveiben / 36

Az osztrák- magyar kiegyezés / 40

Beköszöntenek a boldog békeidők /44

Társadalmi változások Magyarországon a 19. század második felében / 48

 

NAGYHATALMAK VERSENGÉSE ÉS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

A gyarmatbirodalmak kora / 68

Nagyhatalmi ellentétek kiéleződése /71

Az első világháború kirobbanása. Tömegek és gépek háborúja / 74

Önkényuralomból a diktatúrába: Oroszország a bolsevikok kezében / 80

A háború befejeződik / 84

A Párizs környéki békék / 88

A nagyhatalmak versengése és az első világháború (Összefoglalás) / 83

 

A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA

Magyarország az első világháború előtti években / 94

Magyarok az első világháborúban / 97

Az őszirózsás forradalom / 101

Magyarország megszállása / 104

Tanácsköztársaság, proletárdiktatúra / 107

A trianoni béke / 111

A történelmi Magyarország felbomlása (Összefoglalás) / 115

 

EURÓPA ÉS A VILÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A világ húszas években / 120

Kommunista diktatúra a Szovjetunióban / 123

Az emberek hétköznapjai a Szovjetunióban (Olvasmány) / 126

A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában / 130

Hitler hatalomra kerülése Németországban / 134

A náci terjeszkedés kezdetei Európában / 138

Európa és a világ a két világháború között (Összefoglalás) / 141

 

MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A Horthy-korszak első évei. Bethlen István konszolidációs politikája / 144

A világgazdasági válság hatásai Magyarországon / 156

A revíziós külpolitika eredményei / 166

 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

A másodi világháború első szakasza / 176

A világháború kiszélesedése / 180

Fordulat a világháború menetében. A hátország szenvedései / 184

A holokauszt / 189

Németország és Japán legyőzése / 192

Magyarország a világháborúban. A hadba lépéstől a német megszállásig / 196

Magyarország német megszállása. A holokauszt Magyarországon / 200

A második világháború (Összefoglalás)/ 207

Időrendi táblázat / 208

 

 

MATEMATIKA

 

TK: Matematika 7.

 1. Számok és műveletek
 2. Geometriai transzformációk
 3. Arány, százalék
 4. Hozzárendelések, összefüggések
 5. Számelmélet
 6. A sokszögek és a kör
 7. Algebra

FONTOS: a fejezetek végén található tudáspróba feladatainak megoldása egy külön füzetbe!

 

 

FIZIKA

 

TK: Fizika 7.

 1. A testek mozgása
 2. A dinamika alapjai
 3. A nyomás
 4. Hőtan

FONTOS: fizikai mennyiségek fogalmának, jelének, mértékegységének és kiszámításának megtanulása; a következő törvények ismerete: tehetetlenség törvénye, erő-ellenerő törvénye, Arkhimédész törvénye

 

KÉMIA

Kémia – 7.osztály

A bepótolt munkafüzet bemutatása

A kísérletezés szabályai, kísérleti eszközök

Az anyagok csoportosítsa

halmazállapotok, halmazállapot változások

oldódás, oldatok, oldatok töménysége, kémhatása

keverékek és szétválasztásuk, szilárd keverékek, folyadék keverékek, gázkeverékek

Az atom szerkezete, elektronszerkezete

A periódusos rendszer

Az anyagmennyiség

 

BIOLÓGIA:

 

Tankönyv: Biológia 7.

kiadó: OFI

 1. I.                   Az élővilág működése 7. o.
 • Élő vagy élettelen? 8. o.
 • Kapcsolat a környezettel 11.o.
 • Élő környezet 13.o.
 • Az ember mint környezeti tényező 19.o.
 • A levegőszennyezés 23.o.
 • A vizek szennyezése 27.o.
 • A talaj és a hulladékok 31.o.
 1. II.                Az élővilág rendszerezése 37.o.
 • A rendszerezés alapelvei 38.o.
 • A vírusok. A sejtmagnélküliek országa 41.o.
 • A sejtmagvas egysejtűek országa 43.o.
 • A gombák országa 45.o.
 • A növények országa. A moszatok 47.o.
 • A mohák és a zuzmók 49.o.
 • A harasztok törzse 51.o.
 • A nyitvatermők törzse 53.o.
 • A zárvatermők törzse 55.o.
 • Az állatok országa. Szivacsok és csalánozók 59.o.
 • A gyűrűsférgek törzse 61.o.
 • A puhatestűek törzse 62.o.
  • Az ízeltlábúak törzse 64.o.
  • A gerincesek törzse. A halak osztályai 67.o.
  • A kétéltűek osztálya 69.o.
  • A hüllők osztálya 71.o.
  • A madarak osztálya  73.o.
  • Az emlősök osztálya 75.o.

 

 1. III.             Az élővilág övezetessége 79.o.
 • A Föld élővilága 80.o.
 • Az egyenlítői öv növényvilága 81.o.
 • Az egyenlítői öv állatvilága 84.o.
 • Az átmeneti öv növényvilága 88.o.
 • Az átmeneti öv állatvilága 91.o.
 • A térítői öv élővilága 95.o.
 • A trópusi termelés 98.o.
 • A meleg mérsékelt öv élővilága 105.o.
 • Az élővilága alkalmazkodása a valódi mérsékelt övben 109.o.
 • A valódi mérsékelt öv élővilága 112.o.
 • A hideg mérsékelt öv növényvilága 115.o.
 • A hideg mérsékelt öv állatvilága 119.o.
 • A sarkköri öv élővilága 122.o.
 • Élet a sarkvidékeken 125.o.
 • A magashegységek élővilága 127.o.
 • A tengerek élővilága 130.o.
 • A partközeli tengerek élővilága 133.o.
 • A nyílt és mélytengerek élővilága 137.o.

INFORMATIKA :

 1. I.                   témakör: Szövegszerkesztés

Karakterformázás,

bekezdésformázás,

oldalbeállítások,

felsorolás és számozás,

Hasábok

Tabulátorok

Kép beszúrása klipártból és fájlból

Ismerje a számítógép billentyűzetét.

Tudja melyik billentyűk, milyen változást hoznak létre a szövegben!

Gyakorlat: Rövid szöveg begépelése, diktálás után, vagy írott szöveg begépelése minta után.

Gyakorlat: Ismerje a számítógép billentyűzetét.

Tudja melyik billentyűk, milyen változást hoznak létre a szövegben!

Gyakorlat: Rövid szöveg begépelése, diktálás után, vagy írott szöveg begépelése formázása minta után.

 1. II.                A számítógép és operációs rendszere

A számítógép felépítése

Az operációs rendszer

háttértárak

tárkezelés

fájlkezelés

könyvtárkezelés

 

 1. III.             Hálózatok Internet

Hálózatok fajtái

Lehetőségek a hálózaton (nyomtatás, munkamegosztás, levelezés stb.)

Keresés az interneten

Az elektronikus levelezés

közösségi programok (Facebook, Viber, Twitter stb.)

 

 1. IV.             A számítógép védelme

Tűzfal, frissítés, töredezettség-mentesítés, biztonsági másolat, rendszer-visszaállítás, lemezkarbantartó fogalma

Vírusok és vírusirtók ismerete

 

       V. Az informatika alapfogalmai

            Titkosítás

            kettes számrendszer

            hibajavítás a számítógépen

            A processzor működése

 

ANGOL:

 

Állatok:tk.19-26

Beszélni egy állatról: The elephant:

                                   It lives in Africa.

                                   It eats fruit.

                                   It is grey.

                                   It has got a big body, large ears and small eyes.

- some- any használata:tk. 22-23

- tk.22: olvasás-fordítás

Múlt idő:”be” ige- was, were-    I was at school.

                  „have” ige-had:I had flu.

Élelmiszerek tk.41-48

- mennyiségek: some tea/a packetof/a tin of/ a bottle of/ a loaf of..

Készíts bevásárló listát!tk.44-45

Tk. 44- olvasás, fordítás

Melléknevek:tk.52-55 – személyleírás

big-small / happy-sad/ fat-thin/cold-hot/ old-young/old-new/ long-short/tall-short

 

 

NÉMET:

Aus Wien nach Manheim! 13.o.

Rebekka findet Freunde! 22.o.

In der Schule! 30.o.

Und wer wird spülen? 37.o.

Der große Krach! 45.o.

Hurra,Skiferien! 54.o.

Ein schöner und ein schwarzer Tag! 62.o.

Ein Flohmarkt in der Schule! 70.o.

Steffi kommt immer zu spät! 78.o.

Wir haben den Dieb gefunden 85.o.

 

 

FÖLDRAJZ:

 1. 1.      Munkafüzet bemutatása a megoldott feladatokkal.
 2. 2.      A Föld arculátának változása az évmilliók során. 25. old.
 3. 3.      nemzetközi szervezetek. 47. old.
 4. 4.      Tengerek és óceánok ismereteés ezek gazdasági jelentősége, védelme. 53.-58. old.
 5. 5.      Afrika

-       nagy tájai 67.old.

-       éghajlata és természetes növénytakarója 71-75. old.

-       kapás földművelés 86. old.

-       ültetvényes gazdálkodás 86. old.

-       ásványkincsek 90. old

 1. 6.      Ausztrália és Óceánia 103-113. old.
 2. 7.      Sarkvidékek közötti különbség. 117-118. old.
 3. 8.      Amerika (Észak, Közép, Dél Amerika) tájai, nagy folyói. 130 old. és atlasz
 4. 9.      USA ipara és mezőgazdasága. 141. old.- 144. old.
 5. 10.  Ázsia tájai, nagy folyói.158-162. old.
 6. 11.  Monszun éghajlat típusai, jellemzői.
 7. 12.  Délnyugat- Ázsia jellemzése.173. old.
 8. 13.  India jellemzése. 177.old.
 9. 14.  Kína jellemzése. 181. old.-184. old.
 10. 15.  Japán jellemzése. 185. old.-188. old.
 11. 16.  Délkelet-Ázsia jellemzése. 189. old.
 12. 17.   

 

RAJZ:

Írásbeli: térbeliség ábrázolása. Természet világa és az ember. Tájkép készítése festéssel (fa, ház, ember, állat arányos ábrázolása. Egymáshoz való viszonyuk érzékeltetése.)

Szóbeli: XIX. század művészete. Legfontosabb jellemzőinek, stílusainak ismertetése. Építészet, szobrászat, festészet

 

 

TESTNEVELÉS:

Testnevelés

Torna:

 1. I.                   guruló átfordulás előre – hátra
 2. II.    zsugor fejállás

III. mérlegállás

IV. egy tanult ugrás bemutatása

Atlétika:

 1. V.    kitartó futás 400m-en

VI. gyors futás 30 m-en

 1. VII.                     távolugrás gyors elrugaszkodással
 2. VIII.                  kislabda dobás

Kosárlabda:

IX. fektetett dobás, labdavezetés után

 1. X.    egykezes kosárra dobás

XI. büntető dobás

 

vissza