8. osztályos vizsgakövetelményei a 2022/23-as tanévre

2023.06.23.

Vizsgaidőpont:
2023. augusztus 23. szerdán és 24. csütörtökön
9.00-tól 14 óráig

MAGYAR NYELVTAN

 

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 8. (Kiadó: OFI)

 1. Összetett mondat

           A többszörösen összetett mondatok

 1. Állandó és változó anyanyelvünk

-          A magyar nyelv eredete

-           A magyar szókincs

-          A szókészlet rétegei napjainkban

 1. A szóalkotás
 2. A szóösszetétel és fajtái

-          Az alárendelő szóösszetételek és helyesírásuk

-          Mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk

 1. A szóképzés
 2. Ritkábban használt szóalkotási módok

 

 

MAGYAR IRODALOM

 

Alföldy Jenő – Valaczka András: Irodalom 8. (Kiadó: OFI)

 1. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig –

- a regény cselekménye

- a regény szerkezete

- a regény felnőtt és gyerekszereplői

- a regény címének értelmezése

 1. József Attila élete

József Attila – versek elemzése:            Tiszta szívvel

                                                                Születésnapomra

 1. Radnóti Miklós élete

Radnóti  - versek elemzése:         Nem tudhatom …

                                                       Hetedik ecloga

                                                       Razglednicák

 

Irodalomelméleti ismeretek: szimbólum, metafora, idill, ecloga, ars poetica

Kötelező versek:

        

         József Attila:       Tiszta szívvel

                                    Születésnapomra

         Radnóti Miklós:      Nem tudhatom

 

TÖRTÉNELEM:

 

Tankönyv: Történelem 8. osztály 

Tananyagfejlesztők: Ötvös István, Katona András, Bódy Zsombor, Kojanitz László, Pálinkás Mihály Kiadói kód: FI-504010801/1

Elektronikusan elérhető az alábbi linkre kattintva:

 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-504010801_1

 

 

SZUPERHATALMAK SZEMBENÁLLÁSA

A győztes nagyhatalmak átmeneti együttműködése a második világháború után / 14

A hidegháború kezdete/17

Piacgazdaság és tervgazdálkodás/20

Katonai szövetségek létrehozása a hidegháború idején | 23

Háborúk a Közel-Keleten és Koreában | 26

A kubai válság és a vietnami háború | 29

Az Európán kívüli világ / 34

 

 

 MAGYARORSZÁG 1945-DŐL AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSGHARC LEVERÉSÉIG

Magyarország újjászervezése 1945 után / 46

Az újjáépítés és a kommunisták hatalomra jutása / 49

A kommunista diktatúra. Rákosi, a diktátor / 57

Törvénytelenségek az ötvenes években /61

Hétköznapok és ünnepek a Rákosi-diktatúra idején /64

Reformkísérlettől a forradalomig / 68

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc /71

A forradalom és szabadságharc leverése / 75

 

 

 

AZ EGYÉSGESÜLŐ EURÓPA, A GLOBALIZÁCIÓ KITELJESEDÉSE

A nyugati integráció. Az enyhülés kezdetei / 84

A Szovjetunió felbomlása / 85

A demokratikus erők győzelme Lengyelországban és Csehszlovákiában | 90

A kommunista diktatúrák bukása Kelet-Németországban és Romániában | 93

Az Európai Unió létrejötte és működése / 96

 

 

A KÁDÁR – KORSZAK

Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka / 112

A Kádár – rendszer megszilárdulása / 117

Élet a „legvidámabb barakkban” / 121

A Kádár – rendszer válsága/ 129

A pártállam megszűnésé / 137

 

 

A DEMOKRATIKUS VISZONYOK MEGTEREMTÉSE ÉS KIÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A rendszerváltoztatás eseményei / 146

A demokratikus jogállam működése és a magyar külpolitikai törekvései (19990 és 2004)/ 150

A magyar gazdaság átalakulása 1990 után / 155

 

 

 

 

 

INFORMATIKA

 

1. TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés (WORD)

•           Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása

•           Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése

•           Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek.

Szöveges dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb

•           Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása.

•           Mentés különböző formátumokba

 

2. TÉMAKÖR: Bemutatókészítés (PPT)

•           Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása

•           Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése

•           Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés.

 

 

 

MATEMATIKA:

 

TK: Csahóczi Erzsébet, Csatár Katalin, Kovács Csongorné, Morvai Éva, Széplaki Györgyné, Szeredi Éva: Matematika 8.

 

FONTOS: a fejezetek végén található tudáspróba feladatainak megoldása egy külön füzetbe!

 1. Algebrai kifejezések 63. o.
 2. Négyzetgyök, Pitagorasz-tétel 80. o.
 3. Hozzárendelés, függvény 110. o.
 4. Térgeometria 136. o.
 5. Statisztika, Valószínűség-számítás 164. o.
 6. Geometriai transzformációk 187. o.

 

 

 

 

 

FIZIKA:

 

 1. Elektromos alapjelenségek TK: 27. o., Mf: 21. o.
 2. Az elektromos áram TK: 46.o. , Mf: 40. o.
 3. Elektromágneses indukció TK: 69. o., Mf: 55. o.
 4. Naprendszer TK: 82. o., Mf: 66. o.
 5. Környezetünk és a fizika TK: 104. o., Mf: 80. o.

 

 

 

 

 

 

KÉMIA

 

sav-bázis reakciók, indikátorok

A földkéreg, a vizek és a légkör kémiája

Az élet molekulái

A házépítés anyagai

A kénsav

nitrogén és vegyületei

kőolaj és a földgáz

A műanyagok

Ruházatunk anyagai

élelmiszerek gyártása

mit kell tudni a gyógyszerekről és a drogokról?

mosó, mosakodó és tisztítószerek a lakásban

Mi a korrózió

Az autó kémiája

elmek és akkumulátorok

kémia a kertben

A föld globális problémái: talaj, víz és levegőszennyezés, hulladékok

 

 

 

Testnevelés

Torna:

 • guruló átfordulás előre – hátra
 • zsugor fejállás
 • kézállásba lendülés
 • mérlegállás
 • egy tanult ugrás bemutatása

Atlétika:

 • kislabda dobás

Kosárlabda:

 • fektetett dobás, labdavezetés után
 • egykezes kosárra dobás
 • büntető dobás
 • néhány játékszabály felsorolása (legalább 2)

 

 

 

 

 

Ének – zene

 1. Bartók Béla élete – Tk. 34. o.  ( Cantata profana 45-46.o.)
 2. Kodály Zoltán és Bartók Béla népdalgyűjtései    36.o.
 3. Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus c. művének ismertetése – Tk. 52-53. o.
 4. A romantika zenéje  86.o.
 5. A dzsessz története – Tk. 100-101. o.

 

Megtanulandó dalok: KÍVÜLRŐL!!!

-          „Elmegyek,elmegyek…” 114.o.        „Ma reggel útnak indulunk…” 111.o.

 

 

 

 

 

 

Katolikus hittan

osztályozó vizsga tananyaga 2022-2023-es tanév

8. osztály

 

Tankönyv: Élettrend, Budapest, Ecclesia Kiadó, 2019.

A tankönyv 6.-91. oldalai, különös tekintettel az egyes leckék végén lévő fogalmak és az összefoglalás, továbbá az alábbi szentírási történetek és imádságok képezik a vizsga anyagát:

Az Oltáriszentség alapítása.

22Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. 24Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. 25Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

Jézus feltámadása. Mk. 16,1-19

161Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. 2A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. 3Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” 4De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. 5Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. 6De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! 7De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.” 8Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.

Jézus megjelenései.

9Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből a hét ördögöt kiűzte. 10Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. 11Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el. 12Ezután idegen alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. 13Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. 14Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták.

Az apostolok küldetése.

15Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. 17Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, 18kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”

A mennybemenetel.

19Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, 20ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.

Imádságok:

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.

 

Az Úr imádsága

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

 

 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 

 

 

 

 

Rajz –és vizuális kultúra

 

-XX. Század művészete- avantgardizmus és a modern művészet jellemzése.

 

Ismerje a leghíresebb alkotókat az adott művészeti korszakban.

 

-Kétiránypontos szerkesztés (vonalzóval) - Házak, utcák rajzolása.

ANGOL: Project 2.

 

1.  Bemutatkozás néhány mondatban:

My name is…

I’m from…

I live in…..

I’m 14 years old…

I’ve got 1 borther and 1 sister….

My favourite subject (sport) is …

I like .. (sport, colur, animals)

In my free time I ….

 

2. Családtagok : mother, father, sister, brother, cousin

 

3. Udvarias kérések:

 

   

4. Numbers: 1- 1000  

 

 

 

 

FÖLDRAJZ

 

 1. 1.    Munkafüzet bemutatása a megoldott feladatokkal.

8 .osztály  vizsga követelmények 1. és 2. félév

 1. félév
  1. Nyugat, Észak- és Dél –Európa. MF: 5-10. oldal feladatai.
  2. Nagy –Brittania. MF. 17. oldal
  3. Franciaország. MF. 19. oldal
  4. Dél-Európa országai. MF. 23, 26. oldal
  5. Balkán térség Országai. MF. 28. oldal
  6. Kelet és Közép Európa országai.
  7. Oroszország. MF. 34. oldal
  8. Közép-Európa országai. MF. 39. oldal
  9. Lengyelország. 43. oldal
  10. Csehország. MF. 45. oldal
  11. Ausztria és Szlovénia.  MF. 48. oldal
  12. Szlovákia. MF. 52. oldal
  13. Románia. MF. 54. oldal

 

 1. félév
 2. Kárpát- medencevidék. MF. 59. oldal
 3. Alföld. 62. oldal
 4. Kisalföld és a Dunántúli domb és hegyvidék. MF-63. oldal
 5. Alpokalja és a Zempléni- hegység. MF. 65. oldal
 6. Erdők, puszták, kultúrájuk. MF. 73.oldal
 7. Magyarország népessége. MF. 76. oldal
 8. Város, falu, tanya. MF. 78. oldal
 9. Budapest, MF: 79. oldal
 10. Magyarország mezőgazdasága. 80 oldal
 11. Magyarország ipara.82. oldal
 12. Szolgáltatások Magyarországon. 84. oldal
 13. Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és régiói.85. oldal

 

 

BIOLÓGIA:

 

Tankönyv: OFI Dr. Victor András- Dr. Kovács István: Biológia 8

A vizsgára a kitöltött munkafüzetet kérem, hozza magával.

 

Biológia, egészségtan - Osztályozóvizsga és javítóvizsga követelményei

 

I. Az emberi test felépítése

Bőr és ápolása

bőr felépítése és funkciói

Mozgásszervrendszer

Csont és izom felépítése és csoportosítása, működése

 

II. Az emberi anyagcsere

Tápanyagok, táplálkozás, tápcsatorna

keringési szervrendszer felépítése

A szív felépítése és működése

vér, immunitás, vércsoportok

A légzés szervrendszere

Mit jelent a légzés?

Légzés menete és a légutak, a tüdő működése

A kiválasztó szervrendszer

 

III. Szabályozás, érzékelés

Az idegrendszer felépítése és működése

A hormonrendszer felépítése és működése

Érzékszervek, érzékelés: látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás

Szabályozás

vissza