7. osztályos vizsgakövetelményei a 2022/23-as tanévre

2023.06.23.

Vizsgaidőpont:
2023. augusztus 23. szerdán és 24. csütörtökön
9.00-tól 14 óráig

Kérjük, pontos időben, felszereléssel, tankönyvekkel és az egyes tantárgyaknál kitöltve kért munkafüzetekkel érkezen meg!

Katolikus hittan

osztályozó vizsga tananyaga 2022-2023-es tanév

7. osztály

 

Tankönyv: Értéktrend, Budapest, Ecclesia Kiadó, 2016.

A tankönyv 7.-52. oldalai, különös tekintettel az egyes leckék végén lévő fogalmak és az összefoglalás, továbbá az alábbi szentírási történetek és imádságok képezik a vizsga anyagát:

Az Oltáriszentség alapítása.

22Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. 24Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. 25Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

Jézus feltámadása. Mk. 16,1-19

161Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. 2A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. 3Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” 4De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. 5Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. 6De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették! 7De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.” 8Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.

Jézus megjelenései.

9Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből a hét ördögöt kiűzte. 10Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. 11Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el. 12Ezután idegen alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. 13Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. 14Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták.

Az apostolok küldetése.

15Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. 17Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, 18kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”

A mennybemenetel.

19Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, 20ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.

Imádságok:

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.

 

Az Úr imádsága

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

 

 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 

 

Matematika

FONTOS: a fejezetek végén található tudáspróba feladatainak megoldása a tankönyvből a füzetbe!

 1. Számok és műveletek Tk: 41. oldal
 2. Betűs kifejezések Tk: 83. oldal
 3. Geometriai transzformációk 1Tk: 10. oldal
 4. Arány, százalék Tk: 136. oldal
 5. Sokszögek Tk: 180. oldal
 6. Számelmélet Tk: 206. oldal
 7. A sokszögek területe Tk: 220. oldal

Fizika

 1. Bevezetés a fizikába Tk: 19. oldal
 2. Az energia Tk: 32. oldal
 3. Mozgás Tk: 52. oldal
 4. Lendület Tk: 75. oldal

 

 

 

 

Kémia

A kísérletezés szabályai, kísérleti eszközök

Az anyagok csoportosítása

halmazállapotok, halmazállapot-változások

oldódás, oldatok, oldatok töménysége, kémhatása

keverékek és szétválasztásuk, szilárd keverékek, folyadék keverékek, gázkeverékek

Az atom szerkezete, elektronszerkezete

A periódusos rendszer

Az anyagmennyiség

 

FÖLDRAJZ

7.osztály  vizsga követelmények 2022/2023 tanév

Az a tanuló, aki bukott az első félévben is azoknak az egész éves tananyag törzsanyaga a vizsga (40 %-ot tudni kell az elégséges érdemjegyhez. Minden vizsgázónak (osztályzóvizsgát tevőknek és pótvizsgásoknak) kötelező bemutatni a munkafüzet megoldott feladatait. Aki a megadott oldalak munkafüzeti feladatait nem készíti el és nem mutatja be a vizsga előtt, akkor nem vizsgázhat! Ha a feladatokat megoldotta megajánlott jegyet is kaphat, ha a jó megoldások elérik a 40%-ot.)

 1. Földet formáló erők.
 2. Mezőgazdaság és ipar telepítő tényezői.
 3. A világ vezető gazdasági ága.
 4. Pénz.
 5. Nemzetközi szervezetek.
 6. Óceánok és tengerek.
 7. Afrika nagy tájai.
 8. Afrika éghajlata.
 9. Kapás földművelés és ültetvényes gazdálkodás.
 10. Afrika tanult országai: Egyiptom, Dél-Afrikai Köztársaság, Marokkó, Etiópia, Kenya, Namíbia
 11. Ausztrália és Óceánia.
 12. Sarkvidékek.
 13. Amerika tájai.
 14. Amerika éghajlata.
 15. USA gazdasága.
 16. Mexikó és Közép- Amerika.
 17. Dél- Amerika.
 18. Ázsia tájai.
 19. Ázsia éghajlata.
 20. Monszunvidék Ázsiában. Ázsia tájai.
 21. Délnyugat – Ázsia. Ázsia tájai.
 22. India. Ázsia tájai.
 23. India.
 24. Kína.
 25. Japán.
 26. Délkelet-Ázsiai szigetvilág

 

Angol nyelv 

 

 1. I.                   Angolra fordítani/ Translate into English
  1. Szia/Sziasztok! – Hi/Hello
  2. Jó reggelt! – Good morning!
  3. Jó napot! – Good afternoon!
  4. Jó estét!  - Good evening!
  5. Jó éjszakát! – Good night!
  6. Hogy vagy? – How are you?
  7. Legyen szép napod! – Have a nice day!
  8. Jó hétvégét! – Have a nice weekend!
  9. Jó étvágyat! – Enjoy your meal!
  10. Egészségedre! – Bless you!
  11. Hogy hívnak? – What’s your name?
  12. Örülök, hogy találkoztunk! – Nice to meet you!
  13. Honnan jöttél? – Where are you from?
  14. Beszélsz angolul? – Do you speak English?
  15. Próbálok angolul tanulni. – I’m trying to learn English.
  16. Szabad vagy holnap este? – Are you free tomorrow night?
  17. Szeretnélek meghívni vacsorázni. – I’d like to invite you to dinner.
  18. Elnézést. – I beg your pardon.
  19. Bocsánat. – I’m sorry.
  20. Meg tudná ismételni? – Can you repeat please?
  21. Eltévedtem. – I am lost.
  22. Tudna segíteni? – Can you help me?
  23. Buszpályaudvar – bus station

 

 1. II.                Angolra fordítani/ Translate into English

 

 1. sonka – ham
 2. kávé – coffee
 3. torta – cake
 4. kolbász – sausage
 5. tojás – egg
 6. leves – soup
 7. víz – water
 8. tej – milk
 9. kenyér – bread
 10. tejföl – sour cream
 11. sajt – cheese
 12. tegnap – yesterday
 13. ma - today
 14. holnap – tomorrow
 15. méz – honey
 16. majom – monkey
 17. kecske – goat
 18. hal – fish
 19. kutya – dog
 20. macska – cat
 21. Hétfő – Monday
 22. Kedd – Tuesday
 23. Szerda – Wednesday
 24. Csütörtök – Thursday
 25. Péntek – Friday
 26. Szombat – Saturday
 27. Vasárnap – Sunday
 28. jó – good
 29. rossz – bad
 30. nyitva – open
 31. zárva – closed
 32. kórház – hospital
 33. takaró – blanket
 34. csavar – tweak
 35. könyvszekrény – bookcase
 36. üveg – glass
 37. doboz – box
 38. tégla – brick
 39. seprű – sweeper
 40. kefe – brush
 41. vödör – bucket
 42. számítógép – computer

 

 

 

MAGYAR IRODALOM:

Radóczné Bálint Ildikó-Virág Gyuláné: Irodalom 7 (Kiadó: OFI)

Kötelező versek

 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

        Kölcsey Ferenc: Himnusz

        Kölcsey Ferenc: Huszt

        Vörösmarty Mihály: Szózat

 

Petőfi Sándor élete; (FÜZETBE VÁZLAT VIZSGÁN BEMUTATNI) verselemzések: A XIX. század költői; Szeptember végén; Egy gondolat bánt engemet; (FÜZETBE VÁZLAT VIZSGÁN BEMUTATNI) Nemzeti dal;  elemzése műfaja (FÜZETBE VÁZLAT VIZSGÁN BEMUTATNI)

 

 1. I.                   Műfaji sokszínűség Arany János költészetében

Arany János élete; verselemzések:, Szondi két apródja(FÜZETBE VÁZLAT VIZSGÁN BEMUTATNI)

 1. II.                Jókai Mór élete (FÜZETBE VÁZLAT VIZSGÁN BEMUTATNI); A kőszívű ember fiai A három Baradlai fiú jellemzése (FÜZETBE VÁZLAT VIZSGÁN BEMUTATNI)
 2. III.             Mikszáth Kálmán, a magyar próza megújítója élete (FÜZETBE VÁZLAT VIZSGÁN BEMUTATNI)
  1. műfaji jellemzők: novella, karcolat
  2. Mikszáth Kálmán élete; A néhai bárány (a novella eseményei, szerkezete, szereplői; A Balóthy-domínium (karcolat)

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

A regény története, szereplők, sorsuk(FÜZETBE VÁZLAT VIZSGÁN BEMUTATNI)

 1. IV.             A dráma (fogalma, jellemzői, fajtái) (FÜZETBE VÁZLAT VIZSGÁN BEMUTATNI)

 

 

Kötelező olvasmány:

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (kötelező olvasónapló készítése a vizsga feltétele)

 

 

MAGYAR NYELVTAN

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan 7. (Kiadó: OFI)

III. A bővítmények

-          A határozók fogalma, fajtái

-          A helyhatározó és a képes helyhatározó fogalma, kérdései

-          Az időhatározó fogalma, kérdései

-          A módhatározó és az állapothatározó fogalma, kérdései

-          Az eszköz- és a társhatározó

-          Az ok- és a célhatározó fogalma, kérdései

-          Az eredet- és eredményhatározó fogalma, kérdései

-          Az állandó határozó

-          A részeshatározó és a hasonlító határozó

-          A jelző fogalma, fajtái

-          A minőségjelző fogalma, kérdései, fajtái

-          A mennyiségjelző fogalma, kérdései

-          A birtokos jelző fogalma, kérdései

 1. V.                Összefoglaló táblázatok
 2. VI.              

Történelem

 1. 1.      A modernizálódó Magyarország

Milyen külső és belső okai voltak a kiegyezésnek?

Milyen gazdasági elképzelések és fejlesztések voltak a reformkorban?

Milyen eszközökkel tudott az állam hatni a gazdaság működésére?

A Monarchia és Magyarország nemzetiségi viszonyai

 1. 2.      Az I. világháború kezdete, okai eseménye következményei befejezése

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitális kultúra 7.

Tankönyv és a feladatok letölthetők:

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-DIG07TA

I. Szövegszerkesztés

 • Szövegszerkesztési alapelvek ismerete. Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése.
 • Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása

II. Bemutatókészítés

 • Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése.
 • Automatikusan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban (áttünés, animáció)
 • A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés.
 •  

BIOLÓGIA:

Tankönyv: Biológia 7. Kiadó: OFI

 A vizsgára a kitöltött munkafüzetet kérem, hozza magával!

Földünk változatos élővilága

•          Az egyenlítői öv növényvilága.

•          Az egyenlítői öv állatvilága

•          Az átmeneti öv növényvilága

•          Az átmeneti öv állatvilága

•          A térítői öv élővilága.

•          A forró égövi termelés

•          A meleg mérsékelt öv élővilága

•          Az élővilága alkalmazkodása a valódi mérsékelt övben

•          A valódi mérsékelt öv élővilága

•          A hideg mérsékelt öv növényvilága

•          A hideg mérsékelt öv állatvilága

•          A sarkköri öv élővilága

•          Élet a sarkvidékeken.

•          A magashegységek élővilága

•          A tengerek élővilága

•          A partközeli tengerek élővilága.

•          A nyílt és mélytengerek élővilága.

II.        félév Az élővilág rendszerezése

•          A rendszerezés alapelvei

•          A vírusok. A sejtmagnélküliek országa

•          A sejtmagvas egysejtűek országa

•          A gombák országa

•          A növények országa. A moszatok

•          A mohák és a zuzmók

•          A harasztok törzse

•          A nyitvatermők törzse

•          A zárvatermők törzse

•          Az állatok országa. Szivacsok és csalánozók

•          A gyűrűsférgek törzse

•          A puhatestűek törzse

•          Az ízeltlábúak törzse

•          A gerincesek törzse. A halak osztályai

•          A kétéltűek osztálya

•          A hüllők osztálya

•          A madarak osztálya

•          Az emlősök osztálya

 

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

Művészettörténet.

Ismerje a klasszicizmus és romantika legfontosabb jellemzőit: híres építészek és épületek, festészet és szobrászat nagy mestereitől egy –egy képet, illetve szobrot.

Tudja a térábrázolás szabályait.

 

Rajz

Térábrázolás. A vizsgán gyakorlati feladat: egy adott témára (pl.szobám) készíteni kell egy térbeli rajzot három bútorral a belső térben.

 

Technika

Energiaforrások típusai, felhasználásuk.

Környezetbarát energiarendszerek. pl.: napkollektor

Milyen szerepet tölt be életünkben a víz? Hogyan jut el lakásunkba a víz?

Hulladék környezetünkben, kezelése.

Kulturált, biztonságos közlekedés szabályai

Munka és munkahelyek. Miért dolgozunk? Milyen foglalkozások között választhatunk.

 

Ének –Zene

 

A ROMANTIKA ZENÉJE – ERKEL FERENC: HUNYADI LÁSZLÓ

Erkel Ferenc élete , Hunyadi László opera tartalma vázlatosan

Erkel Ferenc: Hunyadi László – Meghalt a cselszövő kottázása

okostankönyv 6. évfolyam megtalálod.

 Mindent Füzetbe kérek és vizsgán bemutatni 

 

vissza