Aktuális térítési díjak

TÁJÉKOZTATÓ A 2020/21-OS TANÉVRŐL

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2020-21-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást.

Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, vagy a Művészeti Iskolában több művészeti képzésben vesz részt, (több tanszakra jár), a tanuló szüleinek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti képzésben térítési díj fizetési kötelezettség mellett.

A KLIK térítési – és tandíj szabályzata  alapján tandíjat fizet az a tanuló, aki egy művészeti ágban heti hat tanórát meghaladó foglalkozáson vesz részt, egynél több művészeti ág, vagy tanszak foglalkozásait veszi igénybe, illetve másik művészeti iskolánál kérte a térítési díj fizetést.

 

Kedvezmények a térítési- és tandíj fizetése alól

 

100% kedvezmény: A halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére. A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni.

FIGYELEM: Az ingyenességhez a halmozottan hátrányos helyzet vagy hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolatát kell a jelentkezéshez csatolni, már nem elegendő a rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata!

 

További kedvezmények a térítési díjból és tandíjból

 

A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2019.évben ennek mértéke: 28500 Ft.):

a) 131 %-135 %-a, a fizetendő díj, a teljes díj 1 %-a,

b) 136 %-140 %-a, a fizetendő díj, a teljes díj 20 %-a,

c) 141 %-150 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 30 %-a,

d) 151 %-160 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 40 %-a,

e) 161 %-170 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 50 %-a,

f) 171 %-180 %-a, a fizetendő díj teljes díj 60 %-a,

g) 181 %-190 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 70 %-a,

h) 191 %-200 %-a, a fizetendő díj a teljes t díj 80 %-a,

i) 201 %-210 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 90 %-a.

A kedvezményeket írásban kérvényezni kell! A mentességre és szociális kedvezményre való jogosultságot dokumentumokkal igazolni kell! A beérkezett kérvényekről az iskola igazgatója dönt.

 

Az éves térítési díj és a tandíj félévente fizetendő.

Fizetési határidők:

Félévenként: október 15-ig és március 15-ig,

A térítési díj és a tandíj befizetésének elmaradása esetén az Iskola igazgatója írásban, határidő kikötésével felhívja a szülőt, vagy a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség teljesítésére, figyelmeztetve a következményekre.

 

 

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE

6-18 év közötti tanulók

Tanulmányi átlag

Díjalap %-a

Megállapított díj/év

Fizetendő/félév

Fizetendő/félév kerekítve

4,5-5,0 között

15

19 719 Ft

9 860 Ft

9 900 Ft

4,0-4,4 között

16

21 034 Ft

10 517 Ft

10 500 Ft

3,5-3,9 között

17

22 349 Ft

11 174 Ft

11 200 Ft

3,0-3,4 között

18

23 663 Ft

11 832 Ft

11 800 Ft

2,0-2,9 között

19

24 978 Ft

12 489 Ft

12 500 Ft

elégtelen

20

26 292 Ft

13 146 Ft

13 100 Ft

 

 

 

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola

                és Alapfokú Művészeti Iskola  

                            vezetősége                                                                                                                   

 

A térítési- és tandíj befizetése banki átutalással is történhet:

Számlaszám: 10032000-00331762-00000000

Számlatulajdonos: KLIK Budapest IX. Tankerülete

Közlemény rovatba legyenek szívesek feltűntetni: a gyermek neve, térítési díj, József A. 194010